Tây Phương Tam Thánh
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Cách tiêu nghiệp chướng nhanh nhất

Chúng ta muốn nghiệp chướng tiêu hết, thì có phương pháp nào để tiêu mất nghiệp chướng hữu hiệu, nhanh chóng? Từ Vân Quán đảnh pháp sư thời vua Càn Long đã giảng trong Quán Kinh Trực Chỉ. Ngài nói tội nghiệp cực nặng trong các kinh và sám pháp nhà Phật đều không tiêu diệt được, không tiêu được tội nặng…

Xem chi tiết