HT Tịnh Không mặc đồ tốt nghiệp
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Phát nguyện làm phân thân của Địa Tạng Bồ Tát

Xin xem Kinh văn: ”Dầu cho chư Phật ở mười phương khen ngợi tuyên nói những sự không nghĩ bàn của ông, trong ngàn vạn kiếp cũng chẳng nói hết được.” Lời tán thán này đã đạt đến cùng cực, không những đức Phật Thích Ca Mâu Ni tán thán là chẳng thể nghĩ bàn, mười phương hết thảy chư Phật Như…

Xem chi tiết

12 Hạnh nguyện của Đức Phật Thích Ca
TT Thích Chân Quang, Văn hóa xã hội

Ngăn khẩu nghiệp của mình bằng lời phát nguyện

Mắng người bình thường thì quả báo sẽ không đến nỗi thê thảm lắm, nhưng nếu mắng nhầm một bậc đáng kính thì quả báo thật khốc liệt. Hiểu điều này, chúng ta hãy cố gắng tu tập hai điều: thứ nhất là cẩn thận lời nói để không xúc phạm nhầm bậc hiền, thứ hai là không khởi tâm đố kỵ,…

Xem chi tiết