Quán sát thân bất tịnh
Đạo Phật, Thiền sư Thích Thanh Từ

Quán thân bất tịnh

Tôi nhớ khi xưa đức Phật ngồi tu dưới cội Bồ Đề, lúc đó ma vương hiện hình những thể nữ xinh đẹp đến để khuyến dụ Ngài, nhất là hiện hình Da Du Đà La (Yasadhara) đến gọi Ngài trở về. Bấy giờ Ngài chỉ nói một câu: “Cái đãy da hôi thối, đi! Ta không có dùng.” Nói như vậy…

Xem chi tiết

Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát
Tịnh Độ

Tránh rơi vào bẫy của ma vương

Mấy nay mình gieo duyên ảnh và kinh sách thần chú LĂNG NGHIÊM, khuyên mọi người nên tinh tấn trì thần chú LĂNG NGHIÊM vì những lợi ích và uy lực mạnh mẽ không thể nghĩ bàn của thần chú nhưng cũng nhờ vậy mà mình biết được là rất nhiều bạn đang bị Ma Vương sai con cháu truyền bá là…

Xem chi tiết

Xâm nhập Đạo Tràng của Ma vương Ba tuần - HT Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Xâm nhập Đạo Tràng của Ma vương Ba tuần

Chư Phật Như Lai rất mong tất cả chúng sanh nhanh chóng thành Phật. Nhanh chóng thành Phật chỉ có duy nhất một con đường chính là thân cận Phật A Di Đà. Quí vị liền biết thân cận Phật A Di Đà quan trọng đến mức nào. Pháp môn này là pháp môn rốt ráo viên mãn chí cao Vô Thượng,…

Xem chi tiết