Người niệm Phật không nên lừa gạt mình nữa!
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Người niệm Phật không nên lừa gạt mình nữa!

Hiện nay chúng ta chưa giác ngộ, chưa giác ngộ thì chúng ta không thể rời Phật, không thể rời pháp, pháp tức là kinh luận. Trong kinh dạy cho chúng ta làm thì chúng ta hết lòng mà làm, trong kinh dạy cho chúng ta không nên làm thì chúng ta nhất định không làm, đây gọi là “y giáo phụng…

Xem chi tiết