Niệm Phật là một kỹ xảo tu hành vì không niệm Phật liền khởi vọng tưởng
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Thời gian mình niệm Phật nhất định nhiều hơn thời gian mình vọng tưởng, điều này rất quan trọng

Pháp môn niệm Phật có rất nhiều, quy nạp lại thành bốn loại: Là trì danh, quán tưởng, quán tượng và thật tướng. Trì danh nghĩa là chấp trì danh hiệu, dùng một câu danh hiệu A Di Đà Phật, thay thế cho vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng ta từ nhiều đời nhiều kiếp, bởi vì chúng ta không…

Xem chi tiết