Cõi đời có mẹ hiền thì mới có con hiền
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Đại sư Pháp Chiếu vốn là người tham thiền, nghe xong lời dạy của Văn Thù Bồ Tát, phát nguyện chuyên tâm niệm Phật

Vô Phiền thiên, Vô Nhiệt thiên, Thiện Kiến thiên, Thiện Hiện thiên, Sắc Cứu Cánh thiên. (Trời Vô Phiền, trời Vô Nhiệt, trời Thiện Kiến, trời Thiện Hiện, trời Sắc Cứu Cánh.) Thông thường cũng xưng là Ngũ Bất Hoàn thiên, ai trụ ở đó? Tiểu thừa Tam quả, cũng gọi là Tịnh Cư thiên, thế nên Tứ thiền là Phàm thánh…

Xem chi tiết

Đại Sư Pháp Chiếu - Liên Tông Tứ Tổ
Các vị tổ Tịnh Độ

Đại Sư Pháp Chiếu – Liên Tông Tứ Tổ

Pháp Chiếu đại sư, chưa rõ là người bậc thế nào? Trong năm Đại Lịch thứ hai đời nhà Đường, hàng đạo tục được biết ngài ở chùa Vân Phong tại Hoành Châu, thường chuyên cần tu tập. Một buổi sáng, vào lúc thanh trai, ngài thấy trong bát cháo ở Tăng đường; hiện rõ bóng mây ngũ sắc. Trong mây hiện…

Xem chi tiết