Tượng Phật trong núi
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Cúng tượng Phật, Bồ Tát chỉ có nửa người

Hiện nay có nhiều địa phương cúng tượng Phật, Bồ Tát chỉ có nửa người, có chỗ cúng tượng Phật, Bồ Tát chỉ có cái đầu, cúng như vậy tạo tội nghiệp, quả báo này nhất định ở tại địa ngục. Cúng tượng Phật nửa người thì tội nghiệp đã chẳng nhẹ, đọa lạc sanh tử chẳng có công đức. Thế nên…

Xem chi tiết