Công đức niệm Phật vượt hơn bố thí tiền của, gấp trăm ngàn vạn lần
Pháp sư Huệ Tịnh

Vu lan – tri ân báo đáp của hành giả niệm Phật

Chúng ta phải biết, người thân của chúng ta hiện đang ở những cảnh giới khác như : “Cõi trời, cõi A Tu La, cõi người, cõi bàng sanh, cõi ngạ quỷ, cõi địa ngục, họ không thể tự biết niệm Phật được, họ hoàn toàn phải nhờ vào con cháu ở thế gian vì họ niệm Phật”. Con cháu biết niệm…

Xem chi tiết

Tượng Phật trong núi
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Cúng tượng Phật, Bồ Tát chỉ có nửa người

Hiện nay có nhiều địa phương cúng tượng Phật, Bồ Tát chỉ có nửa người, có chỗ cúng tượng Phật, Bồ Tát chỉ có cái đầu, cúng như vậy tạo tội nghiệp, quả báo này nhất định ở tại địa ngục. Cúng tượng Phật nửa người thì tội nghiệp đã chẳng nhẹ, đọa lạc sanh tử chẳng có công đức. Thế nên…

Xem chi tiết

Tôn giả Mục Kiền Liên (Maha Moggallana) - đệ nhất thần thông thống lĩnh tăng đoàn
Đức Phật, TT Thích Chân Quang

Tôn giả Mục Kiền Liên (Maha Moggallana) – đệ nhất thần thông thống lĩnh tăng đoàn

Chúng con quỳ xuống chí thành Cúi đầu đảnh lễ Thánh nhân siêu phàm Thần Thông Đệ Nhất Tăng Đoàn Uy nghiêm đức hạnh ngập tràn hư không Vân du khắp chốn mênh mông Thắp lên Chánh Pháp trong lòng chúng sinh… Trong nhiều kiếp xưa, Tôn giả Mục Kiền Liên đã mạnh mẽ xông vào các tình thế nguy hiểm để…

Xem chi tiết

Niệm Phật để thoát sinh tử luân hồi
Đạo Phật, Tịnh Độ

Thoát sinh tử luân hồi nhờ Niệm Phật

Đệ tử chúng con, nhờ giáo huấn của đức Bổn sư, nhờ ơn lành thường giăng bủa của đức Từ phụ, nhờ sự khai thị rõ ràng của Thiện tri thức, hôm nay mới biết được mục đích quan trọng và chân chánh của pháp môn niệm Phật, là niệm Phật thì phải vì thoát ly sinh tử luân hồi. Đức Bổn…

Xem chi tiết