Biển thủ tiền công đức, chịu quả báo kinh hoàng…
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Có tiền là phước báo, tiêu tiền là trí tuệ

Tiêu tiền cũng là Đại học vấn. Tại sao vậy? Tiêu tiền đúng thì tích đại đức, đại phước; tiêu không đúng thì tạo nghiệp, phải đọa tam đồ. Cho nên có tiền là phước báo, là trong mệnh có phước, tiêu tiền là trí tuệ, làm sao tiêu là đại trí tuệ. Tiền tài tuyệt đối không nên cho rằng chiếm…

Xem chi tiết