Sử dụng tròn đầy bản tâm của bạn - Quán Thế Âm Bồ Tát
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Làm sao có thể đem chấp trước phá sạch, đây là phật pháp! muốn phá chấp trước, trước tiên phải bắt đầu từ việc “chấp trước phai dần!”

Chúng ta muốn học tập theo Phật, muốn học tập theo chư Phật Bồ Tát, chúng ta ngày nay sở dĩ không có cách gì thông tình, không có cách gì đạt lý, tức là cánh cửa thứ nhất không thể bước qua. Đây là do cái chướng ngại nghiêm trọng nhất. Chướng ngại này chính là “ngã”, “ngã” không buông xả.…

Xem chi tiết