Tất cả chúng sanh đều là Phật A Di Đà - HT Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Lời khai thị thù thắng của Pháp Sư Tịnh Không

1. Chúng ta sống trong thế gian này, có phương hướng chính xác, có mục tiêu đúng đắn. Bất luận là thuận cảnh hay nghịch cảnh, thiện duyên hay ác duyên đều biến thành tăng thượng duyên tốt cho mình. Giúp chúng ta nâng cao cảnh giới, quý vị nghĩ xem vui biết bao, điều này không phải người thế tục bình…

Xem chi tiết

Bồ Tát Đại Thế Chí
Đức Phật

Bồ Tát Đại Thế Chí

Đại Thế Chí Bồ tát còn được gọi với tên Linh Cát Bồ tát, Đại Tinh Tấn Bồ tát, Linh Quang Bồ tát hay Đắc Đại Thế Bồ tát. Ngài là vị Bồ tát ngự bên phải Đức Phật A Di Đà ở cõi Tây Phương Cực Lạc, là một trong Tây Phương Tam Thánh và sẽ giáo hóa chúng sinh tại…

Xem chi tiết

Tổ thứ XXVI: Bất Như Mật Đa (Punyamitra; puṇyamitra) 第 二 十 六 祖 不 如 蜜 多 尊 者
33 vị tổ Ấn Hoa

26. Tổ Bất-Như-Mật-Đa (Punyamitra)

Giữa thế kỷ thứ mười sau Phật Niết bàn. Ngài dòng Sát Đế Lợi ở Nam Ấn, con vua Đức Thắng. Lúc bé, Ngài đã sùng mộ Phật giáo, tánh tình thuần lương, thông minh xuất chúng. Vì can thiệp với vua cha về việc hại Tổ Bà Xá Tư Đa, Ngài bị hạ ngục. Sau khi được thả, Ngài lấy cớ…

Xem chi tiết

Phật Đại Thế Chí Bồ Tát
Đức Phật

Bồ tát Đại Thế Chí

Kinh Bi hoa ghi nhận rằng: “Thuở xa xưa, ở thế giới San Đề Lam thuộc Đại Kiếp Thiện Trì có vị vua tên là Vô Tránh Niệm (Aranemin), có vị đại thần tên là Bảo Hải Phạm Chí. Con trai của vị đại thần ấy tên là Bảo Tạng sau khi xuất gia, chứng Bồ đề, hiệu là Bảo Tạng Như…

Xem chi tiết