Quả báo tội bất hiếu
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Người bất hiếu cha mẹ, bất kính sư trưởng thì niệm phật không thể vãng sanh Tây Phương Cực Lạc

Sau khi Tịnh Tông Học Hội thành lập, chúng ta chú trọng tu hành, tu sửa tất cả tư tưởng hành vi sai lầm của chính bản thân mình. Chúng ta từ trong Kinh luận tiết lục ra năm khóa mục, không thể quá nhiều, quá nhiều thì không thể nhớ, không thể nhớ thì cũng bằng không được lợi ích gì,…

Xem chi tiết