Liên Trì Ðại Sư, Lời dạy của đức phật

Người học Phật, niệm Phật đừng quá chạy theo hình thức bên ngoài, chỉ quý là ở nơi “chân thật tu hành”

Chân thật tu hành

Người học Phật, niệm Phật đừng quá chạy theo hình thức bên ngoài, chỉ quý là ở nơi “chân thật tu hành”.

– Cư sĩ Phật tử tại gia không cần cạo tóc, mặc áo đà. Có thể để tóc, mặc áo tràng mà niệm Phật cũng được.

– Người thích thanh vắng không cần đánh chuông mõ. Tự yên lặng mà niệm Phật cũng được.

– Người sợ việc phiền phức, không cần kết bè lập hội. Tự mình đóng cửa mà niệm Phật cũng được.

– Người biết chữ, thật tâm quyết tu, không nhất định phải vào chùa nghe kinh. Tự có thể xem kinh, y lời dạy trong ấy mà niệm Phật cũng được.

– Trải qua ngàn dặm xa hành hương các núi, các chùa không bằng ngồi yên ở nhà mà niệm Phật.

– Cúng dường các vị Sư không chân chánh, không bằng hiếu thuận cha mẹ mà niệm Phật.

– Giao du với bạn bè kém đạo đức, không bằng người dốt nát mà chuyên tâm niệm Phật.

– Hạnh thấp mà vọng nói đạo lý cao siêu không bằng người thật thà chất phác mà niệm Phật.

– Tính ưa thích hiếu kỳ, ham cầu cảm ứng của Thần thánh, ma quỷ không bằng chánh tâm tin nơi lý Nhân quả mà niệm Phật.

XIN HÃY THƯỜNG NIỆM A DI ĐÀ PHẬT

(Liên Trì Đại Sư)

Được gắn thẻ , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *