Kinh quán tự tại Bồ Tát như ý tâm đà la ni
Kinh quán tự tại Bồ Tát như ý tâm đà la ni
Author: Category: Bồ Tát Publisher: Publish: ISBN: Pages: Country: Language: Dimension: File Size:
Description:

KINH QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT NHƯ Ý TÂM ĐÀ LA NI

* * *

Ta nghe như vầy, một thuở nọ Đức Bạt Già Phạm ở trong núi Già Lặt Tư cùng vô lượng chúng Đại Bồ tát câu hội. Lúc bấy giờ Đại Bồ tát Quán Tự Tại đến chỗ Phật đảnh lễ dưới chân Phật, đi nhiễu ba vòng quỳ xuống, chấp tay cung kính mà bạch Phật rằng: “Bạch Đức Thế Tôn, con nay có Đại Đàn Tràng pháp và Đại Đà La Ni Minh Chú tên là “Thanh Liên Hoa Đảnh, Chiên Đàn Ma Ni Tâm Kim Cang Bí Mật”, luôn luôn gia hộ cho tất cả chúng sanh. Còn được gọi là: “Vô Chướng Ngại Quán Tự Tại Liên Hoa Như Ý Bảo Luân Vương Đà La Ni Tâm Chú”. Là tâm chú hy hữu thứ nhất, có thể đối với tất cả việc mong cầu của chúng sanh, tùy theo tâm mong cầu mà giúp cho đều được thành tựu. Đức Thế Tôn vì lòng đại bi nghe con nói, con sẽ nương theo oai lực của Phật mà ban cho tất cả chúng sanh.

Bạch Đức Thế Tôn Đà La Ni nầy có thần lực lớn, có phương tiện lớn, con nay đối trước Phật lần lượt tuyên thuyết. Cúi xin Đức Thế Tôn từ bi xót thương gia hộ cho con và những người trì minh chú, rưới những trân bảo như cây như ý và Như ý Bảo Châu làm cho các chúng sanh những chỗ mong cầu đều được toại nguyện. Khi ấy, Đức Thế Tôn khen ngợi Bồ tát Quán Tự Tại rằng: “Đúng thế, đúng thế! Ông vì lòng thương xót chúng hữu tình, ta sẽ gia hộ ông làm cho lời nguyện cầu của ông đều được đầy đủ. Ông muốn tuyên thuyết Đà La Ni “Vô chướng ngại, Quán Tự Tại Liên Hoa Như Ý Bảo Luân Vương” là tâm chú rất sâu xa ẩn mật, ông hãy tùy ý mà tuyên thuyết. Lúc đó Bồ tát Quán Tự Tại đã được Phật từ bi hứa khả, liền ở trước Phật dùng tâm đại bi mà nói chú rằng:

Nam Mô Phật Đà Da, Nam Mô Đạt Ma Da, Nam Mô Tăng Già Da, Nam Mô Quán Tự Tại Bồ Tát, Cụ Đại Bi Tâm Giả, Đát Điệt Tha. Án Chước Yết Ra Phạt Để, Chấn Đa Mạt Ni, Ma Ha Bát Đẳng Mế, Rô Rô Rô Rô, Để Sắc Tra Thước Ra A Yết Rị, Sa Dạ Hồng Phấn Tra Tá Ha. Án Bát Đạp Ma Chấn Đa Mạt Ni, Thước Ra Hồng. Án Bát Lặc đà, Bát Đẳng Mế Hồng.

Lúc bấy giờ Đại Bồ Tát Quán Tự Tại nói chú Đại Luân Đà La Ni rồi, Đại Địa sáu thứ chấn động các cõi như Thiên cung, Long cung, Dược xoa cung và các cung điện Kiền Thát Ba, A Tu La, Khẩn Na La cùng đều lần lượt mê lầm chỗ y cứ. Tất cả các ác ma làm chướng ngại tự thấy cung điện của họ đều bị lửa cháy nên rất lo sợ.

Chúng sanh có ác tâm, ác long, ác quỷ, Dọa xoa, La sát đều bị quây ngả. Chúng sanh thọ khổ ở trong địa ngục đều được lìa khổ được sanh lên cõi trời. Lúc ấy, trong hội ở trước Đức Thế Tôn, Trời mưa hoa báu và đồ trang nghiêm quý báu, ở giữa hư không trổi nhạc trời, tiếng nghe vi diệu để cúng dường Đức Phật.

Lúc ấy Đức Thế Tôn dùng lời tốt đẹp khen ngợi Bồ tát Quán Tự Tại mà rằng: Lành thay! Lành thay! này Quán Tự Tại, ông đã tuyên thuyết chú Vương Đại Luân Đà La Ni, là một điều ít có khó gặp. Chú nầy có thể làm cho chúng sanh muốn cầu nguyện điều gì đều được đầy đủ viên mãn, được quả báu lớn. Người tụng chú nầy phải trì đúng theo Pháp thức, nay ta sẽ vì tất cả chúng sanh mà tuyên thuyết: “Nếu có người thiện nam và thiện nữ, Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di, phát tâm hy vọng mong cầu hiện báo trong đời nầy, cần phải một lòng thọ trì chú nầy. Người muốn thọ trì không luận ngày tháng tốt xấu và riêng tu trai giới, cũng không cần, tắm rửa và may áo mới trước khi thọ trì, chỉ cần nhiếp tâm miệng tụng không giải đãi, trăm ngàn việc mong muốn đều được thành tựu. Nhờ vào thế lực của chú vương như ý giúp đỡ, nếu không có chú nầy mong cầu không thể toại nguyện. Cho nên, trước phải trừ tất cả tội chướng, sau đó mới thành tựu được sự nghiệp. Cũng có thể tiêu trừ những người tạo ngũ nghịch đang ở trong địa ngục vô gián. Cũng có thể diệt hết tất cả bệnh khổ, có khả năng phá hoại tất cả tội nặng. Tất cả bệnh từ nặng đến nhẹ, tụng chú nầy liền được thuyên giảm, hoặc có người bị ếm đối, hoặc bị rắn độc cắn, trì chú nầy cũng được tiêu trừ. Có người bị bệnh bất trị như ung thư, xang độc lở loét toàn thân, từ trong đến ngoài đều bị bệnh hành hạ đau nhức vô cùng, trì minh chú nầy tất cả đều lần lành lại. Có người bị Dạ xoa, La sát, Tỳ Na dạ ca, ác ma, quỷ thần muốn gia hại mà người ấy trì chú nầy thì các quỷ thần ác cũng không làm hại được.

Người trì minh chú nầy không bị dao gậy, binh đao, cung tên, nước lửa, gió độc, mưa độc, oán tặc cướp giật, hoặc vương pháp gia hại. Người trì minh chú nầy không có ác mộng, không bị loại thủ cung bá túc, các loại độc thú như hổ, lang, sư tử không thể làm hại. Binh nhung chiến trận cũng được thắng lợi, nếu có tranh tụng cũng được hòa giải. Nếu hành giả trì tụng một biến minh chú nầy thì các việc kể trên đều lánh xa và được vừa ý. Nếu mỗi ngày tụng 108 biến, chẳng bao lâu sẽ thấy Bồ tát Quán Tự Tại đến bảo rằng: “Nầy thiện nam tử, các ông đừng lo sợ, muốn cầu việc gì tất cả ta đều ban cho ông. Phật A Di Đà cũng hiện thân cho ông được thấy. Ông cũng được thấy Thế giới Cực Lạc, các thứ trang nghiêm như trong kinh đã nói! Đồng thời cũng thấy chúng Bồ tát ở Thế giới Cực Lạc. Cũng thấy mười phương tất cả Chư Phật. Cũng thấy được núi Bổ Đát La chỗ ở của Bồ tát Quán Tự Tại, liền được tự thân thanh tịnh, hiện đời được vua chúa, quan viên cung kỉnh, mọi người đều yêu mến, đời sau được liên hoa hóa sanh, các tướng tốt đầy đủ, chỗ ở thường được an lành từ ngày hôm nay cho đến thành Phật, không rơi vào đường dữ, thường sanh trước Phật.

Lúc bấy giờ Bồ tát Quán Tự Tại bạch Phật rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Đà La Ni Chiên Đàn Tâm Luân này như con đã nói. Nếu Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di nào có lòng chí thành nhớ niệm, thọ trì chắc được thành tựu, cần phải tin chắc đừng có lòng nghi. Lúc ấy Đức Thế Tôn khen ngợi Bồ tát Quán Tự Tại mà rằng: “Lành thay ! Lành thay! Ông có lòng từ bi vô lượng nên nói Pháp Vi Diệu Như Ý Tâm Đà La Ni này. Chúng sanh ở Nam Thiên Bộ Châu này phát tâm trì tụng liền được thân nghiệm. Ông y theo lời dạy của ta sách tấn dạy bảo chúng hữu tình chuyên trì Đà La Ni này làm cho họ được chứng nghiệm ngay trong đời này, đừng trái lời dạy của Ta, Ta rất hoa hỷ”.

Khi ấy, Bồ tát Quán Tự Tại bạch Phật rằng: “Bạch Thế Tôn! Con từ vô lượng kiếp đến nay, vì lòng từ bi thường cứu giúp những chúng sanh thọ khổ. Cúi mong đức Thế Tôn chứng minh. Nay con vì chúng sanh nên nói Như Ý Luân Đà La Ni này, nếu có người nào thọ trì Đà La Ni này thường tự tạo nghiệp, chuyên tâm trì tụng chỗ mong cầu đều được thành tựu. Con nay nương theo uy lực của Phật mà cứu khổ cho tất cả chúng sanh”.

Khi Bồ tát Quán Tự Tại nói Kinh Như Ý Luân Đà La Ni rồi, tất cả đại chúng đều hoan hỷ tin nhận vâng làm. Phật nói Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Như Ý Tâm Đà La Ni chú.

* * *