Hạng người nghe pháp "như nước đổ lá môn"
Đạo Phật

Hạng người nghe pháp “như nước đổ lá môn”

Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, tại vườn ông Anàthapindika dạy các Tỷ kheo: Này các Tỷ kheo, có ba hạng người này xuất hiện ở đời. Thế nào là ba? Hạng người với trí tuệ lộn ngược, hạng người với trí tuệ bắp vế, hạng người với trí tuệ rộng lớn. Này các Tỷ kheo, thế nào là hạng người…

Xem chi tiết

Vua Diêm La nói kệ dưới Địa Ngục
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Mới ra khỏi địa ngục một giờ đồng hồ sao trở về sớm vậy?

Được thân người, muốn thành tựu ngay trong đời này, vĩnh viễn không đọa ba đường ác, sự việc này là quá khó. Bản thân chúng ta là một điển hình. Tập khí của chúng ta tại sao nặng như vậy? Vì chúng ta là từ ba đường ác đến. Tập khí này nếu như không đổi, thì sau khi chết lại…

Xem chi tiết

Những chi tiết nhỏ để hiểu và tôn kính Đức Phật
Đạo Phật

Những chi tiết nhỏ để hiểu và tôn kính Đức Phật

Những năm cuối cuộc đời Đức Phật bệnh nặng { bệnh tháo ruột } thay vì nằm nghỉ nhưng ngài vẩn cố gắng đi 1 đoạn đường dài ..khoảng 300km… trên đoạn đường đi ngài phải dừng lại và đi đại tiện tất cả 25 lần… nhưng ngài không dùng thần thông ngài vẫn đi bộ với mục đich cho dân chúng…

Xem chi tiết

Ngạ quỷ nghe kinh
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Ngạ quỷ nghe kinh

Ngạ quỷ nghe kinh là một trong những đề tài khá quen thuộc trong kinh Phật. Người phàm thì không ai thấy loài ngạ quỷ, trừ một vài trường hợp đặc biệt. Nhờ đọc kinh, chúng ta mới biết có ngạ quỷ ở xung quanh, cộng cư với loài người những nơi như nhà hoang, đồng trống, gốc cây, gò mối, giếng…

Xem chi tiết