Người cầu đạo giải thoát phải trừ dứt sáu sự ham muốn - An Sĩ Toàn Thư - Khuyên người bỏ tham dục
Đạo Phật

Sắc dục là nguyên nhân các nỗi bất hòa

Kinh Bồ Tát ha sắc dục pháp có nói: “Sắc đẹp nữ nhân là gông cùm của người thế gian, những kẻ phàm phu tham luyến vướng mắc rồi không thể tự thoát ra được. Sắc đẹp nữ nhân là khổ nạn nặng nề của người thế gian, những kẻ phàm phu bị vây khốn vào đó thì cho đến chết cũng…

Xem chi tiết