Tổ thứ XXVIII: Bồ Đề Đạt Ma (Bodhidharma; bodhidharma) 第 二 十 八 祖 菩 提 達 磨 尊 者 Sơ Tổ Thiền Tông Trung Hoa
33 vị tổ Ấn Hoa

28. Bồ-Đề-Đạt-Ma (Bodhidharma)

Đầu thế kỷ thứ mười một sau Phật Niết bàn Ngài dòng Sát Đế Lợi ở Nam Ấn, cha là Hương Chí vua nước nầy. Vua Hương Chí sanh được ba người con trai, Ngài Là Vương tử thứ ba. Thưở nhỏ, Ngài đã có chí siêu việt và đặc tài hùng biện. Nhơn vua Hương Chí thỉnh Tổ Bát Nhã Đa…

Xem chi tiết

Dòng họ Thích Ca (Sākya) diệt vong
Đức Phật

Vua Lưu Ly thảm sát dòng họ Thích Ca

Tư liệu kinh điển ở cả hai truyền thống ở Hán tạng và Nikāya đã đồng thời xác tín rằng, sự kiện thảm sát dòng họ Thích Ca của vua Tỳ Lưu Ly là một sự kiện chấn động lịch sử nói chung và Phật giáo nói riêng. Sinh ra thân phận tỳ nữ, một bước lên ngôi hoàng hậu, thật là…

Xem chi tiết

Tổ thứ XIX: Cưu Ma La Đa (Kumarata; kumāralāta) 第 十 九 祖 鳩 摩 羅 多 尊 者
33 vị tổ Ấn Hoa

19. Tổ Cưu-Ma-La-Đa (Kumarata)

Đầu thế kỷ thứ tám sau Phật Niết bàn. Ngài dòng Bà La Môn ở nước Nguyệt Chí. Gia đình Ngài trước kia giàu có, song cha Ngài vì bịnh tham tiếc chỉ một bề bo bo giữ của. Nhơn việc con chó nằm ngoài rèm, gặp Tổ Già Da Xá Đa giải nghi, Ngài phát tâm theo đạo Phật, xuất gia…

Xem chi tiết

Tổ thứ XVIII: Già Da Xá Đa (Gayasata; saṃghayathata) 第 十 八 祖 伽 耶 舍 多 尊 者
33 vị tổ Ấn Hoa

18. Tổ Già Da Xá Đa (Gayasata)

Cuối thế kỷ thứ bảy sau Phật Niết bàn. Ngài họ Uất Đầu Lam ở nước Ma Đề, cha hiệu Thiên Cái, mẹ là Phương Thánh. Bà Phương Thánh thọ thai, một đêm mộng thấy có người cầm cái gương báu đến nói: “Tôi đến”. Bà chợt tỉnh giấc, nghe toàn thân nhẹ nhàn thanh thản, khác hơn ngày thường. Trong nhà…

Xem chi tiết