No Image Available

A Di Ðà Kinh Yếu Giải – Ngẫu Ích Ðại Sư

 Tác giả: Ngẫu Ích Ðại Sư  Category: Kinh A Di Đà  Tags: a di đàa di đà phậtA Di Ðà Kinh Yếu Giảikinh a di đà |
 Mô tả:

Tu Thiền Tông mau chóng thành Phật nhất, tu Tịnh Ðộ tông còn mau chóng và chắc chắn hơn. Tu môn này thì mỗi tiếng niệm Phật danh là thấy rõ Phật tính hiện tiền. Thấy rõ Phật tính là thành Phật quả, thành Phật quả là chuyển hóa ñược quả ñất Ta Bà thành quả ñất Cực Lạc, là diệt trừ ñược tai nạn chiến tranh tàn sát cho quần chúng hết ñau khổ, là trả lại hạnh phúc, hòa bình, tự do, bình ñẳng cho tất cả muôn loài.


 Trở lại