Tranh vẽ Đức Phật
Đạo Phật

Vô Thường

Khi Đức Phật ngự tại nước Xá Vệ, trong thành có một ông già giòng Bà la môn đã 80 tuổi, nhà giàu của cải vô số. Nhưng thuộc hạng người nan hóa, chẳng biết gì đạo đức, chẳng biết lo cơn vô thường mà chỉ biết lo làm nhà cho đẹp: nào là nhà trước nhà sau, nào là lầu mát…

Xem chi tiết

Tôn giả Tu Nê Đa (Sunita) - vị A La Hán thứ 18 trong 60 vị Thánh Độ Mệnh đệ nhất Phạm Thiên, Phạm Chí
Đức Phật, TT Thích Chân Quang

Tôn giả Tu Nê Đa (Sunita) – vị A La Hán thứ 18 trong 60 vị Thánh Độ Mệnh đệ nhất Phạm Thiên, Phạm Chí

Phạm Thiên là các vị Thiên tử trong cõi trời sắc giới, đã hoàn toàn không còn ái dục, tâm hồn vô cùng thanh tịnh. Phạm Chí là bậc có phẩm cách thanh cao, không bị ô nhiễm giữa những bụi bặm của thế gian. Đức Thế Tôn đã tán thán rằng: “Trong các Vị đệ tử Như Lai, Tỳ kheo Tu…

Xem chi tiết

Tổ thứ XXVI: Bất Như Mật Đa (Punyamitra; puṇyamitra) 第 二 十 六 祖 不 如 蜜 多 尊 者
33 vị tổ Ấn Hoa

26. Tổ Bất-Như-Mật-Đa (Punyamitra)

Giữa thế kỷ thứ mười sau Phật Niết bàn. Ngài dòng Sát Đế Lợi ở Nam Ấn, con vua Đức Thắng. Lúc bé, Ngài đã sùng mộ Phật giáo, tánh tình thuần lương, thông minh xuất chúng. Vì can thiệp với vua cha về việc hại Tổ Bà Xá Tư Đa, Ngài bị hạ ngục. Sau khi được thả, Ngài lấy cớ…

Xem chi tiết