Tổ thứ XIV: Long Thọ (Nagarjuna; nāgārjuna) 第 十 四 祖 龍 樹 尊 者
33 vị tổ Ấn Hoa

14. Bồ Tát Long Thọ (Nagarjuna)

Giữa thế kỷ thứ sáu sau Phật Niết bàn. Ngài cũng có tên là Long Thắng, dòng Phạm Chí ở miền Tây Ân. Thuở nhỏ, Ngài bẩm tánh thông minh; vừa nghe Phạm Chí tụng bốn kinh Phệ Đà là Ngài thuộc lòng văn nghĩa. Ngài đi châu du khắp các nước tìm học các môn thiên văn, địa lý,toán số,sấm ký…

Xem chi tiết