Bát Chánh Đạo
Đạo Phật

Bát chánh đạo gồm những gì?

Bát chánh đạo là con đường chơn chánh, cho dù bạn tu pháp môn nào cũng phải tu bát chánh đạo này. 1 – Chánh Kiến: Chánh là ngay thẳng, đúng đắn; Kiến là thấy, nhận biết. Nghĩa là sự nhận thức sáng suốt và hợp lý trên căn bản của trí huệ. 2 – Chánh Tư Duy: Tư duy là suy…

Xem chi tiết