Bát nhã tâm kinh giảng giải
Giảng Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh – HT Tịnh Không
Author: HT Tịnh Không Category: Bát Nhã Tâm Kinh Publisher: Publish: ISBN: Pages: 52 Pages Country: Language: Dimension: File Size:
Description:

Hôm nay chúng ta có cơ duyên tốt như vậy để cùng nghiên cứu học tập Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh đối với quí vị tại Học Hội Tịnh Tông Hoa Kỳ