Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát
Tịnh Độ

Tránh rơi vào bẫy của ma vương

Mấy nay mình gieo duyên ảnh và kinh sách thần chú LĂNG NGHIÊM, khuyên mọi người nên tinh tấn trì thần chú LĂNG NGHIÊM vì những lợi ích và uy lực mạnh mẽ không thể nghĩ bàn của thần chú nhưng cũng nhờ vậy mà mình biết được là rất nhiều bạn đang bị Ma Vương sai con cháu truyền bá là…

Xem chi tiết