Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Tu hành là phải tự mình nổ lực tinh tấn

A MI ĐÀ PHẬT
Trong quyển Lương Hoàng Sám chúng ta thấy vua Lương Võ Đế khải thỉnh thiền sư Võ Chí Công làm Phật sự siêu độ cho thứ phi của mình, vị thứ phi này của Lương Võ Đế lúc còn sống bà đã tạo rất nhiều ác nghiệp, nên sau khi chết đi thần hồn của bà bị đoạ vào trong ác đạo. Võ Chí Công là một vị cao tăng đắc đạo, Ngài chính là Quán Thế Âm Bồ Tát hoá thân đến. Bạn xem là Quán Thế Âm Bồ Tát đích thân đến chủ trì Pháp hội siêu độ này, thế nhưng cũng chỉ có thể siêu độ phi tử của vua sanh đến cõi Trời Đao Lợi mà thôi. Ở đây chúng ta phải biết, dù cho đích thân Chư Phật Như Lai đến siêu độ cho người đã mất, mà người này khi còn sống không có tu tập Phật Pháp, không công phu Thiền Định…thì cũng chỉ có thể siêu độ đến cõi Trời cao nhất là cõi Trời Đao Lợi. Nếu muốn sanh lên trên các cõi Trời cao hơn nữa thì tự người mất này phải có công phu tu hành. Nếu tự mình không có công phu tu hành thì không được.
Người ở cõi Trời Đao Lợi phước báo rất thù thắng, một ngày trên cõi Trời Đao Lợi là bằng 100 năm ở cõi dân gian chúng ta, thọ mạng của người ở cõi Trời Đao Lợi là 1000 tuổi. Tuy rằng phước báo lớn, thọ mạng dài lâu, nhưng rồi cũng có lúc hết. Khi thọ mạng hết rồi nếu anh không có năng lực tự đề thăng lên cõi Trời cao hơn, thì anh phải chịu đọa lạc xuống dưới. Dù là đề thăng được lên cõi Trời cao hơn, hay là bị đọa lạc xuống tam ác đạo, thì cũng không ra khỏi luân hồi, do đó Phật nói cho chúng ta biết sanh lên cõi Trời là không cứu cánh.
Thế nên khi hiểu được chân tướng sự thật này rồi, thì nên tranh thủ thời gian chúng ta còn sống đây mà hết lòng nổ lực tu hành. Nếu chẳng lo tu hành, mà chỉ biết trông cậy vào người khác đến siêu độ cho sau khi mất, thì dù người chủ trì buổi siêu độ này bản lãnh có cao đến đâu cũng chỉ có thể siêu về cõi Trời Đao Lợi mà thôi. Còn như buổi siêu độ đó là do phàm phu làm chủ trì thì hiệu quả sẽ càng yếu ớt hơn nữa. Tuy nhiên có làm vẫn hơn là không làm, còn như có hiệu quả gì thì rất khó nói.
Chúng ta hãy tự mình suy nghĩ xem ngày nay ta đi đâu để tìm được cao Tăng chân chánh đắc đạo, đi đâu để tìm được Phật, Bồ Tát hay người tái lai đây? Thế nên chúng ta tu hành là phải tự mình nổ lực tinh tấn, không nên chỉ biết trông cậy vào sự siêu độ sau khi mất, vì như thế chẳng khác nào ta tự đặt mình vào trò chơi may rủi, mà trong đó ta thừa biết là rủi nhiều hơn may. Chúng ta phải biết rằng một phút, một giờ, một ngày trôi qua lãng phí là một tất mạng của chính mình bị oan uổng.
A Di Đà Phật xin thường niệm
TÀI LIỆU THAM KHẢO: PHÁP NGỮ CỦA PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG
HT. Ân Sư
Được gắn thẻ , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *