Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Người xưa tế quỷ thần, là tế tổ tiên của chúng ta, đó không phải bình thường, đây là hiếu đạo, kỷ niệm tổ tiên

Sử dụng tròn đầy bản tâm của bạn - Quán Thế Âm Bồ Tát
Người xưa tế quỷ thần, là tế tổ tiên của chúng ta, đó không phải bình thường, đây là hiếu đạo, kỷ niệm tổ tiên. Người chủ tế phải chân thành trong lễ tế bái, trước tế lễ ba ngày phải tắm rửa trai giới, phải đoạn tuyệt vạn duyên, giống như bế quan ba ngày vậy. Làm gì trong ba ngày này? Chuyên nghĩ về tổ tông, nghĩ đến ông bà cha mẹ trong quá khứ. Nghĩ suốt ba ngày, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, đến ngày chính thức tế kỵ, quý vị cảm thấy họ tồn tại, mà có lúc còn nghe tiếng của họ. Họ đang ứng, có cảm họ liền có ứng.
Chúng ta dùng tâm chân thành này đối với Phật Bồ Tát, cũng sẽ có cảm ứng, Phật Bồ Tát hiện thân cho chúng ta thấy, đây không phải giả. Mức độ tâm chân thành của mỗi người không giống nhau, nên cảm ứng cũng không giống nhau. Do đó có âm ứng, có ứng hiển hiện. Mức độ âm ứng, hiển ứng cũng đều có sai biệt.
Trước đây ở Hong Kong, pháp sư Thánh Nhất từng nói với tôi, lúc đó Trung quốc chưa khai phóng. Ngài đến tham qua lễ bái ở Trung quốc, có ba người xuất gia, lúc đó không tệ lắm, chính phủ địa phương tiếp đãi họ. Họ đi từ Hong Kong, đến núi Phổ Đà lễ lạy Bồ Tát Quán Thế Âm trong động Triều Âm, động Triều Âm sức mạnh cảm ứng rất lớn. Ba người xuất gia lễ lạy Bồ Tát Quan Âm trong động, lạy được nửa tiếng thì Bồ Tát xuất hiện, cả ba người vô cùng hoan hỷ vì đều thấy được ngài. Khi ra về trên đường họ nói chuyện với nhau: quý vị thấy rồi phải không? Thấy rồi. Còn thầy? Cũng thấy rồi, quý vị thấy như thế nào? Ba người họ trao đổi ý kiến, pháp sư Thánh Nhất thấy giống như chúng ta thấy hình dáng Bồ Tát Địa Tạng vậy, đầu đội mũ tỳ lô, toàn thân kim sắc, nhìn thấy tượng Bồ Tát Quán Âm. Một vị pháp sư khác nhìn thấy là Quan Âm bạch y, tướng người nữ, như bình thường chúng ta thấy Quan Âm bạch y trong tranh vẽ vậy. Vị thứ ba nhìn thấy là tướng của một Tỳ kheo, là tướng của một người xuất gia.
Bồ Tát Quán Âm có 32 ứng hóa thân, nên dùng thân gì để độ thoát ngài liền hiện thân đó, không phải tùy theo ý của Bồ Tát Quán Âm, chúng ta phải biết điều này. Quán Âm không khởi tâm động niệm, không phân biệt chấp trước, hình tướng quý vị thấy không giống nhau là sao? Là tâm của quý vị, đương nhiên pháp sư nhìn thấy là thù thắng nhất – Bồ Tát thân kim sắc, đầu đội mũ tỳ lô. Từ đây chúng ta nhận ra được điều gì? Công phu tu hành của ba người không giống nhau, tâm thành kính không giống nhau, nên thấy thân Bồ Tát hiện ra không giống nhau, ngài thật sự có ứng! Pháp sư Thánh Nhất không gạt chúng ta, đều là thật, gọi là cảm ứng, nên đây là chân như khởi tác dụng.
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa Tập 482
Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư
Chuyển ngữ: Hạnh Chơn
Biên tập: Minh Tâm
Thời gian: 06.07.2011
Địa điểm: Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội _ Hong Kong
Được gắn thẻ , , , , , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *