Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Hết thảy đều niệm Phật

Hoa Nghiêm Hải Hội
Khi tôi giảng kinh Hoa Nghiêm tôi mới phát hiện ra, tôi phát hiện ra trên hội Hoa Nghiêm, từ Văn Thù, Phổ Hiền, bốn mươi mốt vị pháp thân Đại sĩ thảy đều niệm Phật cầu sanh thế giới Tây Phương Cực lạc. Việc này làm cho tôi giật thót cả người!
Tôi không hề nghĩ đến, chúng ta tôn kính nhất là Bồ tát Phổ Hiền. Ngài đại biểu trí tuệ đệ nhất, triết học chính là cầu Trí Huệ. Ngài niệm Phật cầu vãng sanh .
Vậy chúng ta ai dám nói niệm Phật là sai, việc vãng sanh là rất mê tín không ???
Nếu như pháp môn niệm Phật này không phải là pháp môn chân thật thù thắng đệ nhất, Bồ tát Văn Thù quyết không tu pháp môn này, Bồ tát Phổ Hiền cũng tuyệt đối không tu pháp môn này, Quán Âm Thế Chí thì càng không cần phải nói, người của Thế giới Tây phương Cực lạc mà!
Cho nên, những vị Bồ tát này không vị nào mà không ở Thế giới Tây phương Cực Lạc, không có vị nào mà không quan hệ mật thiết với A Di Đà Phật.
Chúng ta mới nhận thức Tịnh Độ, thấy vậy mới chân thật quay đầu lại. Cho nên chỗ này độ ác thú, khai thị môn.
Khai thị môn là kim chỉ Tây phương Tịnh Độ, đem tất cả pháp môn đại thừa khác đều giáng xuống thấp. Đây không phải là có ý giáng thấp.
Các vị nhất định phải tường tận, việc giáng thấp này từ trên căn tánh chính chúng ta mà nói, ở trên kinh Phật nói: “Đây là pháp môn bình đẳng không có cao thấp“.
Hãy thường niệm :
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!!!
Trích Giảng :
ÂN SƯ TỊNH KHÔNG .
Được gắn thẻ , , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *