Tiểu bổn vân bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc
Lời dạy của đức phật, Ngẫu Ích Ðại Sư, Tịnh Độ

Tiểu bổn vân, bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc

“Tiểu bổn vân, bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc”. Đây là điều kiện quan trọng để được vãng sanh thế giới Cực Lạc. “Bất khả dĩ thiểu thiện căn” tức là không thể có ít thiện căn, ít phước đức, ít nhân duyên, ba việc này. Thiện căn là gì? Phước đức là gì?…

Xem chi tiết

Tịnh Độ Tây Phương
Lời dạy của đức phật, Ngẫu Ích Ðại Sư

Pháp môn niệm Phật không có gì là kỳ lạ

“Pháp môn niệm Phật không chi kỳ lạ, chỉ tin sâu, nguyện thiết, gắng sức thật hành mà thôi. Điều cần yếu là tin cho thấu đáo, giữ cho bền lâu, một lòng chuyên niệm, mỗi ngày đêm hoặc mười muôn, ba muôn, hay năm muôn câu, lấy số quyết định không thiếu làm lệ. Hành trì như thế trọn một đời,…

Xem chi tiết

Tây Phương Tam Thánh
Lời dạy của đức phật, Ngẫu Ích Ðại Sư

Hiểu được công đức bất khả tư nghì này để dụng công miên mật – chân thiết

Chữ “nhất sinh bổ xứ” là một tên riêng của một bậc Bồ Tát ngang hàng với Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Quán Thế Âm, nghĩa là vị ấy chỉ một lần sinh ở đấy là được lên bổ lên ngôi Phật. Thế thì người dân ở Cực Lạc, hết thảy đều là “người nhất sinh thành Phật”, người nào cũng…

Xem chi tiết