Bồ Tát Quán Âm
HT Tuyên Hóa, Lời dạy của đức phật

Nhân duyên vợ chồng xung khắc

Vào triều đại nhà Đường ở Trung Hoa có Thiền sư Chí Công là một bậc Đại đức cao tăng, là tác giả của bộ Lương Hòang Sám nổi tiếng. Không sử sách nào ghi lại song thân của Thiền sư là ai. Khi trưởng thành, Ngài xuất gia tu đạo, chứng được ngũ nhãn lục thông, được vua Lương Võ Đế…

Xem chi tiết

A Di Đà Phật
HT Tuyên Hóa, Lời dạy của đức phật

Hòa thượng Tuyên Hóa khai thị Phật Thất A Di Đà

Ở cõi Ta Bà, ai cũng thích sướng, ghét khổ. Chúng sanh ở địa ngục thì thích khổ, ghét sướng. Ngạ quỷ thì thích sân giận, ghét từ bi. Loài súc sanh thì vì thích ngu si, ghét trí huệ, nên mới đọa làm súc sanh. Tuy con người thích vui sướng, ghét khổ não, song lại không biết làm sao để…

Xem chi tiết

Địa Tạng Bồ tát Bổn nguyện
HT Tuyên Hóa, Lời dạy của đức phật

Người học Phật phải nên ăn chay, không sát sanh, và phải nên kiêng cữ ngũ vị tân – Hoà thượng Tuyên Hoá giảng giải Kinh Lăng Nghiêm

Kinh văn: “A Nan! tất cả chúng sanh, ăn ngọt thì sống, ăn độc thì chết. Vậy chúng sanh cầu Tam Ma Địa, nên dứt bỏ ngũ tân của thế gian, ngũ tân này hễ ăn chín thì phát lòng dâm, ăn sống thì thêm sân hận. Những người ăn ngũ tân, dù biết giảng giải mười hai bộ kinh, nhưng mười…

Xem chi tiết

Phật nói về uy lực của Chú Lăng Nghiêm
HT Tuyên Hóa, Lời dạy của đức phật

Trích giảng chú Lăng Nghiêm hòa thượng Tuyên Hóa

552. Bạt xà ra bàn ni phấn. Dịch: Nối liền ở trước. Kệ: Kim Cang hộ trì chúng hành nhân Thủ chấp bảo chử trấn ma quân Khai hiển thông đạt chiết nhiếp lực Đồng nhập vô lượng Bát Nhã môn. Nghĩa là: Kim Cang hộ trì các hành giả Tay cầm chày báu trấn ma quân Khai hiển thông đạt chiết…

Xem chi tiết

Giết hại quá nhiều lợn bị biến thành lợn
Ăn chay, HT Tuyên Hóa, Lời dạy của đức phật

Cách cứu vãn thời Mạt Pháp sắp tới đây chính là kiêng giết ăn chay

  Miếng thịt trong tô canh tuy nhỏ, nhưng thật sự trong đó chất chứa sự thù hằn sâu như biển cả vậy. Người đập lộn với người, nhà này đánh nhau với nhà kia, nước này xâu xé nước kia, địa cầu này tiêu hủy địa cầu khác; gây nên chiến tranh như vậy đều là do ăn thịt mà ra.…

Xem chi tiết

Nếu không nhờ có Ðịa Tạng Vương Bồ Tát lập lời thệ nguyện rộng lớn như thế, thì chắc chắn hiện giờ chúng ta vẫn còn đang chịu khổ báo trong các cõi giới của Ðịa Ngục, Ngạ Quỷ và Súc Sanh.
HT Tuyên Hóa, Lời dạy của đức phật

Nhờ có Ðịa Tạng Vương Bồ Tát lập lời thệ nguyện rộng lớn chúng ta mới thoát khỏi khổ báo của Ðịa Ngục, Ngạ Quỷ và Súc Sanh

Hoà thượng Tuyên Hoá nói: Quý vị phải biết rằng: Nếu không nhờ có Ðịa Tạng Vương Bồ Tát lập lời thệ nguyện rộng lớn như thế, thì chắc chắn hiện giờ chúng ta vẫn còn đang chịu khổ báo trong các cõi giới của Ðịa Ngục, Ngạ Quỷ và Súc Sanh. Chúng ta sở dĩ ngày nay được làm người đều…

Xem chi tiết

Người niệm Phật
HT Tuyên Hóa, Lời dạy của đức phật

Một câu Niệm Phật, tuy đơn giản như vậy nhưng không phải dễ dàng

Niệm Phật một câu, tuy đơn giản như vậy nhưng không phải dễ dàng. Chớ tưởng rằng bất cứ ai cũng có thể Niệm Phật được. Nếu người có nghiệp chướng nặng nề thì muốn Niệm Phật, niệm cũng chẳng ra. A Di Đà Phật. _()_ Quý Phật tử từng xem hát, có lẽ cũng biết về một tấn tuồng tên Phong…

Xem chi tiết

Công năng của Chú Đại Bi - Bồ Tát
HT Tuyên Hóa, Mật Tông

Công năng của Chú Đại Bi – Hòa Thượng Tuyên Hóa

Đại bi đại chú thông thiên địa Nhất bách nhất thiên thập vương hoan Đại từ đại bi năng khử bệnh Nghiệt kính nhất chiếu biến cao huyền. Dịch Nghĩa: Thần chú Đại bi có công năng thông cả thiên đường, thấu cả địa phủ. Người nào thường trì niệm chú này mỗi ngày 108 biến, niệm ngàn ngày như thế thì…

Xem chi tiết

Lời dạy của Đức Phật
HT Tuyên Hóa, Lời dạy của đức phật

Những người cứ ôm giữ lòng ái dục, thâm tâm chỉ toàn nhớ tưởng tới ái tình và dục vọng, thì “chẳng thấy được đạo”

“Người ôm giữ lòng ái dục chẳng thấy được Đạo, ví như nước đã lóng trong lại lấy tay khuấy lên, khiến những người đến xem đều không thấy được bóng của họ. Người đời vì bị ái dục xáo trộn, làm cho cấu trược trong tâm nổi dậy, nên chẳng thấy được Đạo. Sa-môn các ông phải xả bỏ ái dục,…

Xem chi tiết

Thoát các chứng bệnh nan y nguy hiểm nhờ Niệm Phật
HT Tuyên Hóa, Lời dạy của đức phật

HT Tuyên Hóa khai thị

Thức Thứ 8, khi chúng ta tiếp xúc với ngoại cảnh (tất cả cảnh giới), không luận là thiện ác hay nhiễm tịnh đều được chứng vào Thức Thứ 8, nên gọi là Hàm Tạng Thức. Qua quá trình tu hành, Hàm Tạng Thức sẽ biến thành Như Lai Tạng Tánh. Nếu biết dùng nó thì nó là hiện tiền, “Đại Viên…

Xem chi tiết

Địa Tạng Vương Bồ Tát cưỡi linh thú
HT Tuyên Hóa, Lời dạy của đức phật

Tu để cứu mình

Thời gian rất quý báu. “Một chút thời gian là một chút mạng sống. “Cho nên chớ tùy tiện để cho thời gian trôi qua lãng phí. Chờ đến lúc tam tai… (nạn lửa, nạn nước, nạn gió…) tới, mình tránh được chăng? Vì vậy lúc trẻ mình cần phấn tấn tu hành, đừng chờ tới ngày mai mới tu. Hôm nay,…

Xem chi tiết