Hòa Thượng Tuyên Hóa
HT Tuyên Hóa

Trích di ngôn của hòa thượng Tuyên Hóa

Tôi muốn nói cho các vị biết, để chuẩn bị hậu sự khi tôi không còn nữa. Mọi người nên chuẩn bị tinh thần, tôi sẽ tùy thời mà ra đi, Bởi chuyện gì đi nữa đều không có nhất định cả. Là người thì ai cũng trải qua sanh, lão, bệnh, tử, Phật còn phải nhập Niết bàn khi đã đến…

Xem chi tiết

Cúng dường đúng cách để có nhiều công đức
HT Tuyên Hóa, Lời dạy của đức phật

Một ngày chẳng sửa lỗi lầm, là một ngày chẳng tạo công đức

Thân cây, mỗi ngày mỗi cao lớn nhưng ta không thấy sự sinh trưởng của cây. Tuy ta chẳng để ý, nhưng cây cứ cao lớn dần, chờ đến mười năm hoặc trăm năm sau thì cây đó biến thành vật hữu dụng. Cây thì vậy, người tu Ðạo thì cũng thế. Ðừng quá gấp gáp, đừng nghĩ rằng hôm nay tu…

Xem chi tiết

Học phật phải mở rông tâm lượng - Tượng thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát
HT Tuyên Hóa, Lời dạy của đức phật

Phụ nữ mang thai nên tụng Kinh Địa Tạng

Như vậy, ở đời sau, trong toàn thể nhân loại, bao gồm tất cả những người thuộc mọi quốc gia và mọi chủng tộc, giả sử “có người nào mới sinh được con trai hoặc con gái…” Ở cõi Diêm Phù Ðề của chúng ta thì người mẹ phải chịu nhiều đau đớn khi sinh nở, lắm lúc còn nguy hiểm tới…

Xem chi tiết

Đức Phật A Di Đà đón hoa sen
HT Tuyên Hóa, Lời dạy của đức phật

Thật thà Niệm Phật

Trong thời đại Mạt pháp, trăm triệu người tu hành hiếm lắm mới có một người đắc đạo, duy chỉ nhờ ở niệm Phật mà được độ”. Trong thời đại Mạt pháp, dù có trong trăm triệu người tu hành cũng không nhất định có được một người đắc đạo, cũng may là có Pháp môn Niệm Phật mà có thể thoát…

Xem chi tiết

Hòa Thượng Tuyên Hóa
HT Tuyên Hóa, Lời dạy của đức phật

Lúc sống thấy người Niệm Phật thì mình phỉ báng, nói rằng họ mê tín, cười cho là họ ngu si, bây giờ hối hận thì đã muộn rồi

Khi chưa bịnh thì thế gian nầy thật hết sức sung sướng và đầy đủ. Ðến khi bịnh, không động đậy được, không ăn uống được, mất hết tự do, chịu đủ thứ thống khổ khó nhẫn, lúc đó mới biết rằng nguyên nhân cái khổ là do thân nầy mà ra. Nhưng lúc biết vậy thì đã quá trễ. Bình thường…

Xem chi tiết

Đời người được chia làm 2 giai đoạn và những quả báo khác nhau trong 2 giai đoạn - Đức Phật
HT Tuyên Hóa, Lời dạy của đức phật

Vận mệnh có thể thay đổi trong tay mình

Vận mệnh có thể sửa đổi, khả năng sửa đổi ở trong tay mình. Xưa kia có một vị họ Viên hiệu Liễu Phàm, tên Học Hải, là một danh nho đời Nhà Minh, lúc nhỏ chàng hay đọc sách nhưng phụ thân muốn chàng học nghề thuốc để tế thế cứu người, cho nên chàng liền cải đổi học y. Về…

Xem chi tiết

Hộ Pháp Tạng Bồ Tát
HT Tuyên Hóa, Lời dạy của đức phật

Chí tâm trì tụng chú Lăng Nghiêm sẽ đạt được diệu định

Tất cả mười phương chư Phật đều từ trong Chú Lăng Nghiêm mà sinh xuất ra, cho nên có thể nói rằng Chú Lăng Nghiêm là mẹ của chư Phật! Nếu muốn nói về điểm tốt của Chú Lăng Nghiêm, thì nói mấy năm cũngkhông nói hết được, bởi có quá nhiều. Tất cả mười phương chư Phật đều từ Chú Lăng…

Xem chi tiết

Quán Âm Bồ Tát
HT Tuyên Hóa, Thiền Tông

Lúc gặp hiểm nguy quý vị nhớ niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát

Quán Thế Âm Bồ Tát “tầm thanh cứu khổ” Ngài lắng nghe tiếng kêu của chúng sanh mà đến cứu họ thoát khỏi khổ nạn. Nếu quý vị đang chịu khổ sở, thì chỉ cần niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, tất quý vị sẽ được “gặp rủi hóa may,” và mọi sự được thuận lợi đúng như quý vị…

Xem chi tiết

Phước báu Niệm Phật
HT Tuyên Hóa, Lời dạy của đức phật

Cảm kích ân đức của Chư Phật và Chư Bồ Tát!

Chư Phật và chư Bồ Tát đã không nề gian khổ quay chiếc thuyền từ bi trở lại thế giới Ta Bà để giáo hóa, điều phục chúng sanh. Các Ngài dùng đủ tám vạn bốn ngàn pháp môn để tiếp dẫn những ai hữu duyên. Song, mình chẳng những không hiểu tinh thần và tấm lòng từ bi hỷ xả của…

Xem chi tiết

Bồ Tát Quán Âm
HT Tuyên Hóa, Lời dạy của đức phật

Nhân duyên vợ chồng xung khắc

Vào triều đại nhà Đường ở Trung Hoa có Thiền sư Chí Công là một bậc Đại đức cao tăng, là tác giả của bộ Lương Hòang Sám nổi tiếng. Không sử sách nào ghi lại song thân của Thiền sư là ai. Khi trưởng thành, Ngài xuất gia tu đạo, chứng được ngũ nhãn lục thông, được vua Lương Võ Đế…

Xem chi tiết

A Di Đà Phật
HT Tuyên Hóa, Lời dạy của đức phật

Hòa thượng Tuyên Hóa khai thị Phật Thất A Di Đà

Ở cõi Ta Bà, ai cũng thích sướng, ghét khổ. Chúng sanh ở địa ngục thì thích khổ, ghét sướng. Ngạ quỷ thì thích sân giận, ghét từ bi. Loài súc sanh thì vì thích ngu si, ghét trí huệ, nên mới đọa làm súc sanh. Tuy con người thích vui sướng, ghét khổ não, song lại không biết làm sao để…

Xem chi tiết