Người niệm Phật
HT Tuyên Hóa, Lời dạy của đức phật

Một câu Niệm Phật, tuy đơn giản như vậy nhưng không phải dễ dàng

Niệm Phật một câu, tuy đơn giản như vậy nhưng không phải dễ dàng. Chớ tưởng rằng bất cứ ai cũng có thể Niệm Phật được. Nếu người có nghiệp chướng nặng nề thì muốn Niệm Phật, niệm cũng chẳng ra. A Di Đà Phật. _()_ Quý Phật tử từng xem hát, có lẽ cũng biết về một tấn tuồng tên Phong…

Xem chi tiết

Công năng của Chú Đại Bi - Bồ Tát
HT Tuyên Hóa, Mật Tông

Công năng của Chú Đại Bi – Hòa Thượng Tuyên Hóa

Đại bi đại chú thông thiên địa Nhất bách nhất thiên thập vương hoan Đại từ đại bi năng khử bệnh Nghiệt kính nhất chiếu biến cao huyền. Dịch Nghĩa: Thần chú Đại bi có công năng thông cả thiên đường, thấu cả địa phủ. Người nào thường trì niệm chú này mỗi ngày 108 biến, niệm ngàn ngày như thế thì…

Xem chi tiết

Lời dạy của Đức Phật
HT Tuyên Hóa, Lời dạy của đức phật

Những người cứ ôm giữ lòng ái dục, thâm tâm chỉ toàn nhớ tưởng tới ái tình và dục vọng, thì “chẳng thấy được đạo”

“Người ôm giữ lòng ái dục chẳng thấy được Đạo, ví như nước đã lóng trong lại lấy tay khuấy lên, khiến những người đến xem đều không thấy được bóng của họ. Người đời vì bị ái dục xáo trộn, làm cho cấu trược trong tâm nổi dậy, nên chẳng thấy được Đạo. Sa-môn các ông phải xả bỏ ái dục,…

Xem chi tiết

Thoát các chứng bệnh nan y nguy hiểm nhờ Niệm Phật
HT Tuyên Hóa, Lời dạy của đức phật

HT Tuyên Hóa khai thị

Thức Thứ 8, khi chúng ta tiếp xúc với ngoại cảnh (tất cả cảnh giới), không luận là thiện ác hay nhiễm tịnh đều được chứng vào Thức Thứ 8, nên gọi là Hàm Tạng Thức. Qua quá trình tu hành, Hàm Tạng Thức sẽ biến thành Như Lai Tạng Tánh. Nếu biết dùng nó thì nó là hiện tiền, “Đại Viên…

Xem chi tiết

Địa Tạng Vương Bồ Tát cưỡi linh thú
HT Tuyên Hóa, Lời dạy của đức phật

Tu để cứu mình

Thời gian rất quý báu. “Một chút thời gian là một chút mạng sống. “Cho nên chớ tùy tiện để cho thời gian trôi qua lãng phí. Chờ đến lúc tam tai… (nạn lửa, nạn nước, nạn gió…) tới, mình tránh được chăng? Vì vậy lúc trẻ mình cần phấn tấn tu hành, đừng chờ tới ngày mai mới tu. Hôm nay,…

Xem chi tiết

Chú Đại Bi tiếng việt 21 biến
HT Tuyên Hóa, Lời dạy của đức phật, Quán Thế Âm Bồ Tát

Sự nhiệm mầu không thể nghĩ bàn của chú Đại Bi – Hòa Thượng Tuyên Hóa Khai Thị

Hôm nay bắt đầu vào thất Ðại Bi. Buổi tối sau lễ sái tịnh sẽ tụng Ðại Bi Thần Chú. Trong quá khứ, số chư Phật nói chú này nhiều bằng chín mươi chín ức số cát sông Hằng và Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát vì thương hết thảy mọi loài chúng sanh, nên phát tâm đại bi, cưỡi thuyền từ…

Xem chi tiết

Tuyên Hóa pháp ngữ lục
HT Tuyên Hóa, Lời dạy của đức phật

Khai thị của hòa thượng Tuyên Hóa

Trên thân thể của mỗi người, ai cũng có vô lượng vô biên chúng sinh. Nếu bạn có lòng tham thì những chúng sinh ấy cũng có tâm tham, nếu bạn có lòng tức giận thì mỗi chúng sinh ấy cũng bắt chước nổi lòng tức giận. Tánh tham sân si của mình có thể ảnh hưởng đến những chúng sinh ấy.…

Xem chi tiết

Nghi thức trì tụng chú Lăng Nghiêm, chú Lăng Nghiêm
HT Tuyên Hóa, Tịnh Độ

Nghi thức trì tụng chú Lăng Nghiêm – Hòa Thượng Tuyên Hoá

Tôi lại muốn bảo với các vị lời nói thật lòng liên quan đến Kinh Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm chính là một dạng xá lợi của Phật, chân thân của Phật. Những ai phê bình Kinh Lăng Nghiêm, bất luận là người nào, nếu là Bồ tát, cho rằng Kinh Lăng Nghiêm là giả thì vị Bồ tát này lập tức…

Xem chi tiết

Bồ tát Địa Tạng Vương
HT Tuyên Hóa, Lời dạy của đức phật

“Thấy” là mắt trông thấy, “nghe” là tai nghe thấy

“Thấy” là mắt trông thấy, “nghe” là tai nghe thấy. Trông thấy và nghe thấy đều được lợi ích. Trông thấy cái gì mà được lợi ích? Nghe thấy cái gì mà được lợi ích? Trông thấy hình tượng của Địa Tạng Vương Bồ Tát, trông thấy quyển Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, thì đều được lợi ích. Cho dù…

Xem chi tiết

Linh Ứng Kinh Pháp Hoa
HT Tuyên Hóa, Lời dạy của đức phật

Linh Ứng Kinh Pháp Hoa

Trước kia, có vị Hòa Thượng mỗi ngày đều tụng một bộ Kinh Pháp Hoa, từ trong Kinh, Ngài biết biên chép bộ Kinh này, công đức không thể nghĩ bàn, do đó, Ngài cung kính biên chép toàn bộ Kinh Pháp Hoa. Khi Ngài biên xong bộ Kinh này, thì đang lúc mùa đông, Ngài đem bút bỏ vào trong nước…

Xem chi tiết