HT Thích Trí Hạ Quảng
HT Thượng Trí Hạ Quảng, Thiên Thai Tông

HT Tôn sư Thượng Trí Hạ Quảng chia sẻ về sự bố thí

Phật nói muốn lên bờ giác phải bố thí, nhưng tại sao chúng ta bố thí cả tài sản mà cuộc đời chúng ta không thay đổi. Phật nói không sai, nhưng chúng ta không áp dụng đúng, nên phước không sanh mà nghiệp sanh. Còn cúng dường chư Tăng cũng thế, cúng dường đúng pháp sanh phước, không đúng thì sanh…

Xem chi tiết

HT Tôn sư Thượng Trí Hạ Quảng chia sẻ
HT Thượng Trí Hạ Quảng, Thiên Thai Tông

Lời khai thị – HT Tôn sư Thượng Trí Hạ Quảng chia sẻ

Kinh Pháp Hoa được coi là cốt lõi của đạo Phật và Đức Phật dạy rằng nơi nào có người trì tụng Pháp Hoa, nơi đó được an lành phát triển, nơi đó có Đức Phật ra đời, thuyết pháp, Niết bàn. Nơi có người trì kinh Pháp Hoa và hành trì kinh này dưới hình thức nào là điều chúng ta…

Xem chi tiết

Người xuất gia hướng phật
HT Thượng Trí Hạ Quảng, Thiên Thai Tông

Điểm đặc biệt của người tu – Hòa thượng Thích Trí Quảng

Theo nhận thức tham vọng của người đời hay ngoại đạo, họ không hiểu tại sao đạo Phật không có giáo quyền, giáo sản, không ép buộc, đe dọa, dụ dỗ, mà lại tồn tại lâu dài, truyền bá rộng rãi. Không hiểu tại sao giàu có như Cấp Cô Độc lại cúng vàng xây tinh xá cho Phật mà chẳng thấy…

Xem chi tiết

Ý nghiệp dừng thì sanh tử mới dứt
HT Thượng Trí Hạ Quảng, Thiên Thai Tông

Nhà lửa

Trong kinh diễn tả bằng hình ảnh nhà của ông trưởng giả rộng lớn, chỉ có một cửa nhỏ để ra vào. Muốn vượt qua cửa nhỏ hẹp duy nhất, hành giả phải xả bỏ tất cả những gì liên hệ, cho đến một tâm niệm nhỏ nhất cũng không được lưu giữ. Hành giả phải thu dọn con người mình cho…

Xem chi tiết

Người cùng một nhà đều là ân oán - A Mi Đà Phật
HT Thượng Trí Hạ Quảng, Thiên Thai Tông

Điều kiện chính yếu muốn được Phật hộ niệm

Đức Phật hộ niệm cho hành giả Pháp Hoa sau khi Ngài diệt độ, vì Ngài biết rõ trong đời mạt pháp, người hung dữ nhiều vô số. Họ không từ chối một thủ đoạn xấu ác nào để gây khó khăn chướng ngại cho hành giả Pháp Hoa trên bước đường tu không ít. Tuy nhiên, điều kiện chính yếu muốn…

Xem chi tiết

Tâm hoan hỷ và hạnh tùy hỷ
HT Thượng Trí Hạ Quảng, Thiên Thai Tông

Tâm hoan hỷ và hạnh tùy hỷ

– Hoan hỷ nghĩa là chấp nhận một cách nhẹ nhàng tất cả những gì xảy ra cho cuộc sống tu hành của chúng ta. Ý này được Phổ Hiền Bồ Tát xác nhận trong kinh Hoa Nghiêm rằng: ” Các thiện tri thức lợi ích tôi. Vì tôi chỉ bày hạnh Phổ Hiền. Nguyện cùng tôi thường chung hộp họp, đồng…

Xem chi tiết

Đệ tử của Phật có ba hạng là Thanh văn, Duyên giác và Bồ tát - HT Thích Trí Quảng
HT Thượng Trí Hạ Quảng, Thiên Thai Tông

Chúng sanh tội thì ngập đầu, nhưng luôn thấy lỗi nhỏ của người

Đệ tử của Phật có ba hạng là Thanh văn, Duyên giác và Bồ tát. Hàng Thanh văn ở vị trí thấp nhất, lo tự sửa mình nhiều hơn. Chúng sanh thì tội ngập đầu, nhưng lại luôn thấy lỗi nhỏ của người. Ngài Huệ Năng dạy nếu là bậc chân tu, thì không thấy lỗi người. Nếu còn thấy lỗi người,…

Xem chi tiết

Đức Phật và qủy thần
HT Thượng Trí Hạ Quảng, Thiên Thai Tông

Phật tử nên biết. Đức phật dạy – Thích Trí Quảng

Người Phật tử, nếu chỉ thờ, lạy và cúng Phật, thì cũng chưa có thể gọi là thuần thành. Người Phật tử thuần thành còn phải tụng kinh, trì chú và niệm Phật. Tụng kinh Tụng kinh là đọc một cách thành kính những lời đức Phật đã dạy trong kinh điển, hợp với chân lý và căn cơ của chúng sinh.…

Xem chi tiết

HT Thích Trí Hạ Quảng - Niệm Phật đúng pháp
HT Thượng Trí Hạ Quảng, Thiên Thai Tông

Đức Phật sắp xếp chư Thiên đến cúng dường cơm ăn, áo mặc, nhà ở

Pháp Ngữ Hòa Thượng Thích Trí Quảng Quý Tăng Ni tu hạnh Thanh văn không cần quan tâm đến cơm ăn, áo mặc, nhà ở, vì đã có Đức Phật sắp xếp chư Thiên đến cúng dường. Vì vậy, người tại gia mà bắt chước quý thầy bỏ luôn nhà cửa, việc làm, tài sản, chắc chắn sẽ rơi vào cảnh khổ.…

Xem chi tiết

Ghi thêm những chuyện cấm kỵ để tránh hoạ hại
HT Thượng Trí Hạ Quảng, Thiên Thai Tông

Mười công đức của Kinh Pháp Hoa

Mười công đức của Kinh Pháp Hoa dưới đây là kết quả của Bồ tát ở Tam thừa, chỉ bằng Bồ tát Sơ phát tâm ở Viên thừa. 1 – Công đức thứ nhất: Chuyển phiền não thành Bồ đề. Khi hành giả thọ trì kinh, tâm duyên được với kinh và Phật, công đức lành sanh ra. Những sự ngăn che…

Xem chi tiết

Trộm dầu trên bàn Phật chịu quả báo mù hai mắt
HT Thượng Trí Hạ Quảng, Thiên Thai Tông

Người còn nghiệp mong cầu không được

Tùy duyên mà làm đạo, được thì tốt, mà không được cũng không sao. Trên bước đường tu, thầy thấy là không sợ đức phật không thọ ký, không sợ người ta không giao việc cho mình mà chỉ sợ là mình chưa đủ sức để làm, chỉ sợ không làm được việc mà người khác tín nhiệm, đây là trên bước…

Xem chi tiết