Tâm sanh diệt chư Phật Bồ Tát tâm bất sanh bất diệt
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Con người dùng tâm sanh diệt & chư Phật, Bồ Tát dùng tâm bất sanh bất diệt

Chúng ta sử dụng cái tâm sanh diệt, nên thấy hết thảy pháp đều có sanh, có diệt. Con người có sanh, lão, bệnh, tử, thế giới có thành, trụ, hoại, không. Chư Phật, Bồ Tát dùng tâm bất sanh bất diệt, thấy hết thảy pháp bất sanh bất diệt. Học Phật tức là muốn công phu đạt đến mức nhất tâm,…

Xem chi tiết

Phật dạy người phải hoàn toàn đoạn dứt thị hiếu ưa thích
Ăn chay, Hòa Thượng Tịnh Không

Phật dạy người phải hoàn toàn đoạn dứt thị hiếu ưa thích

Qua năm mới nhà nhà đều sát sanh, nhà nhà đều ăn thịt, nhất là sát sanh để cũng tế tổ tiên. Thực tế mà nói cũng chỉ là làm nặng thêm tội nghiệp cho tổ tiên, tổ tiên không những không thể được phước mà còn gặp nạn. Đây là quan niệm sai lầm của chúng ta tạo thành! Lại nói…

Xem chi tiết

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa – HT Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Buổi sáng thức dậy rửa mặt, mặt cần phải rửa sao? Các bạn nói mặt cần phải rửa hay không?

Nhân duyên lần này vô cùng đặc biệt thù thắng, chỗ giảng kinh cũng rất hy hữu, Phật ở tại cung trời Đao Lợi chứ không phải ở chỗ khác. Ở cung trời Đao Lợi, “Phật” là chủ thành tựu, người chủ giảng trong pháp hội này, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chữ “tại” này hay vô cùng, đặc biệt…

Xem chi tiết