PS Tịnh Không - Bội phục từ nội tâm
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Tùy hỷ là gì? tán dương thiện tâm, thiện hạnh của người khác, thì công đức của mình có lớn như họ không?

Cổ nhân nói: “Quân tử vui mà làm quân tử, tiểu nhân oan uổng vẫn phải làm tiểu nhân”. Tiểu nhân hằng ngày luôn tật đố, chướng ngại, vu oan, nhưng có phá hoại được người khác hay không? Không, chỉ tổn đức của mình, tổn phước của mình, cái tổn hại này lớn lắm. Cho nên Phật thường nói với chúng…

Xem chi tiết

A Di Đà Phật
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Ý niệm cuối cùng là một câu Phật hiệu thì nhất định sẽ vãng sanh

Cho nên đạo tràng thời xưa tốt lắm, tốt ở chỗ huân tập lâu dài. Mỗi ngày đều giảng kinh, thời gian giảng kinh dài. Hiện nay chúng ta giảng kinh mỗi ngày hai giờ, so với người xưa là đã giảm bớt. Nếu y theo tiêu chuẩn của đức Phật, trong kinh Nhân Vương nói “hai thời giảng kinh” đây là…

Xem chi tiết

Tây Phương Cực Lạc - A Di Đà Phật
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Tu hành, nghe pháp không ít, tại sao chẳng thể Vãng Sanh

Có người tu hành nghe Pháp không ít, tại vì sao cũng không thể vãng sanh? Nói cho các vị biết, nếu ngày nay chúng ta bỏ qua “hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm không giết hại, tu mười nghiệp thiện” thì tu pháp môn gì cũng không thể thành tựu ngay trong đời này. Vì sao? Vì…

Xem chi tiết

Tượng Đức Phật trong đêm
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Tức tự tánh bổn lai thị Phật vi Bổn. Vô minh sở phú, kim phương phá Hoặc chứng trí vi Thỉ dã

Tức tự tánh bổn lai thị Phật vi Bổn. Vô minh sở phú, kim phương phá Hoặc chứng trí vi Thỉ dã. (Tự tánh vốn sẵn là Phật, đó là Bổn; bị vô minh che lấp, nay mới phá Hoặc, chứng trí, đó là Thỉ). Thật sự nói đến ý nghĩa của Bổn và Thỉ, thì Bổn là nói đến tự tánh,…

Xem chi tiết

A Di Đà Phật
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Nhất định phải giúp chúng ta phá mê khai ngộ

Trọng yếu nhất trong Phật pháp, chúng ta phải ghi nhớ, là phá mê khai ngộ. Hội Sớ nói đến chỗ này, phá mê khai ngộ! Không thể giúp chúng ta phá mê khai ngộ, sẽ chẳng phải là biện tài giỏi, nhất định phải giúp chúng ta phá mê khai ngộ. Mỗi ngày đều có một chút tiểu ngộ, ngày hôm…

Xem chi tiết

Tranh Đức Phật
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Hoạ phước không cửa, do con người tự chuốc lấy

Thế gian này có tai nạn hay không? Khẳng định là có. Tai nạn phát sanh như thế nào? Trong kinh, đức Phật đã dạy, do tâm hạnh bất thiện của cư dân ở nơi ấy chiêu cảm, như Thái Thượng Cảm Ứng Thiên đã nói: “Họa, phước chẳng có cửa, chỉ do con người tự chuốc lấy”. Chiêu phước như thế…

Xem chi tiết

Sát nghiệp gây trở ngại lớn nhất cho sự vãng sanh Tây Phương - Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Nghiệp có nghĩa là gì?

Nghiệp có nghĩa là gì? Cổ đại đức đã đưa ra một định nghĩa, “tạo tác” gọi là nghiệp. Tạo tác thông thường chia làm ba loại lớn. Tất cả chúng sanh chúng ta, mỗi ngày tạo tác ra thì không cách nào tính đếm. Nếu như nói tạo tác trong một đời của chúng ta, lại thêm vào tạo tác của…

Xem chi tiết

Tâm trụ nơi danh hiệu A Di Đà Phật
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Có câu nói rất đúng “ngẩng đầu ba thước có thần linh”

Hoặc tại chư tỷ đây là cõi quỷ, những cơ quan làm việc trong cõi ngạ quỷ, biện luận trong những pháp đình đó, có người nói họ tạo bao nhiêu tội nghiệp, họ chẳng nhìn nhận nên phải ở đó biện luận. Người thế gian có khi quên mất những tội nghiệp mà mình đã tạo, có khi cố ý không…

Xem chi tiết

Tranh Đức Phật
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Người y giáo phụng hành được lợi ích, được thọ dụng

Ở trước nói đến có cầu tất ứng, thiền sư Vân Cốc đặc biệt nhấn mạnh, nói vọng ngữ là đại giới của nhà Phật, chư Phật Bồ Tát sao có thể gạt người? Những lời này đều giúp Liễu Phàm tăng trưởng tín tâm. Câu này trong Lục Tổ Đàn Kinh. “Tất cả phước điền, không rời phương thốn”. “Phương thốn”…

Xem chi tiết

Nghiệp cứ trả - phước cứ làm - đạo cứ tu
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Đừng vì nghiệp tội của mình sâu nặng mà hoài nghi việc Niệm Phật vãng sanh

Chính vì phiền não nghiệp chướng, nghiệp tội của chúng ta sâu nặng nên Đức Phật A Di Đà mới nói: “Bạn Niệm Phật thì tiêu trừ được tội chướng, Niệm Phật thì được Phật lực cứu độ; Niệm Phật nương vào thệ nguyện của Phật mà được vãng sanh Tịnh độ”. Thế nên, đừng vì nghiệp tội của mình sâu nặng…

Xem chi tiết

Vẫn không buông bỏ được
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Chúng Khổ – Những cái khổ thế gian

“Chúng Khổ”, cái khổ thế gian này của chúng ta thật quá nhiều. Để thuận lợi cho việc dạy học, Phật ở trên Kinh đã đem khổ não thế gian quy nạp thành ba loại lớn, đó là “khổ khổ”, “hoại khổ” và “hành khổ”. Ba loại lớn này phía sau đều có một chữ khổ, chữ “khổ” này là danh từ,…

Xem chi tiết