10 cách làm thiện - làm nhiều việc thiện không cần phải xả tiền tài vẫn làm được
Đạo Phật, Tịnh Độ

Thiện ác báo ứng không phải do quỷ thần tạo ra cho chúng ta

Thiện ác báo ứng không phải do quỷ thần tạo ra cho chúng ta, cũng không phải Phật, Bồ Tát, không phải Thượng đế, vua Diêm La tạo ra. Hết thảy những điều lành dữ, họa phúc đều do chính ta tự tạo, tự làm tự chịu. Chỉ những ai thực sự hiểu rõ ý nghĩa này, sự thật này, mới giữ…

Xem chi tiết

Đức Phật A Di Đà đón chúng sanh
Tịnh Độ

Con cừu thế tội

Đức Phật A Di Đà nhận hết tội của chúng ta, mang lại cho chúng ta công đức vô lượng, giúp chúng ta bình thản đi đến Tịnh Độ thành Phật, chúng ta sao lại không thể gánh vác chút ít tội của chúng sanh chứ? Nhận tội thay người, chịu tiếng oan của người, tức là chịu tội thay cho chúng…

Xem chi tiết

Đức Phật Tịnh Độ
Tịnh Độ

Đề xướng một câu Phật hiệu, phải chăng sẽ đưa Phật pháp nhanh chóng đến giai đoạn diệt vong?

Kiểu nghi ngờ lo lắng này chính là điên đảo về nhân quả, không hiểu rõ thời cơ. Thí như có người rối loạn tiêu hóa, ăn uống không được, chỉ có thể dùng thức ăn lỏng để duy trì mạng sống, thì không thể trách móc: “Sao chỉ cho họ ăn thức ăn lỏng, sao lại dẹp hết những thức ăn…

Xem chi tiết

Đức Phật A Di Đà đón hoa sen
Tịnh Độ

Muốn hết khổ hãy mau Niệm Phật

Chỉ cần trong tâm bạn có Phật, mọi thứ đều sẽ biến thành tốt , trong một ngôi nhà nhỏ niệm Phật, niệm đến ngôi nhà trở nên hương quang trang nghiêm, thành ngôi nhà tốt nhất, lúc làm việc nhà vừa làm vừa niệm làm việc nhà cũng là việc rất vui vẻ. Do đó chỉ cần nhất tâm niệm Phật,…

Xem chi tiết

Người Niệm Phật có ánh sáng Vô Lượng Quang
Tịnh Độ

Công năng của Vô Lượng Quang

Đức Phật A Di Đà cũng đầy đủ đức năng Vô Lượng Quang, ánh sáng của chư Phật không thể sánh kịp ánh sáng này, cũng không thể sánh với nhau được. Công năng của Vô Lượng Quang không bị bất kỳ sự chướng ngại nào, dùng loại ánh sáng này cứu độ chúng sinh ở bất kỳ nơi nào trong thế…

Xem chi tiết

Pháp Sư Huệ Tịnh
Tịnh Độ

Căn cơ – Pháp Sư Huệ Tịnh

Phật A Di Đà biết căn cơ của mỗi người không giống nhau: – Chúng xuất gia là người chuyên tu, do đó mà thời gian niệm Phật tương đối nhiều. Bởi vì họ không bị gia đình ràng buộc, không có nỗi lo trông ngóng từ hậu phương nên vừa khởi niệm là Phật đến hoặc là tâm tương đối thanh…

Xem chi tiết

Khéo tích công bồi đức
Tịnh Độ

Hai loại công đức

Công đức có hai loại, một là công đức chân thật, hai là công đức không chân thật. Công đức chân thật thì chỉ Phật mới có, cũng chính là chỉ có “Nam-mô A-di-đà Phật” có; công đức không chân thật là những gì chúng ta tạo được ở cõi người, bất luận là nhân hay quả, tất cả công đức làm…

Xem chi tiết

Nương vào nguyện lực của Phật thì ai ai cũng được vãng sanh - A Di Đà Phật
Tịnh Độ

An vui Niệm Phật – Pháp Sư Huệ Tịnh

Chúng ta thường hay nói: “Có cơm ăn, có Phật để niệm, nghìn vạn đầy đủ” rồi. Ở thế giới này chẳng còn kỳ vọng điều gì lớn lao nữa, có một cái miệng để ăn cơm, có một câu Phật hiệu để niệm thì đời người viên mãn 100%. “Cảm ơn! Rất cảm ơn chúng sanh! Rất cảm ơn lòng từ…

Xem chi tiết

Câu hồng danh là âm thanh giải thoáy - Ấn Quang Đại Sư
Tịnh Độ

Thí Pháp là phương pháp thù thắng nhất

Có một công đoạn Ấn Tổ dạy trong Văn Sao: “Người tu Tịnh nghiệp cần phải nghiêm trì tịnh giới, sanh lòng tin chân thật, phát nguyện thiết tha, chí thành cung kính, trì danh niệm Phật bất luận niệm ra tiếng hay niệm thầm, đều phải nhiếp tai lắng nghe, thường nghe thấy tiếng niệm Phật, tâm sẽ tự quy nhất,…

Xem chi tiết

Thế giới cực lạc không có lão khổ
Tịnh Độ

Thế giới cực lạc không có lão khổ – Pháp Sư Huệ Tịnh

Người vãng sanh về thế giới Cực Lạc, vĩnh viễn giống người thanh niên cường tráng khoảng chừng hai mươi tuổi, không có già yếu. Chúng ta sống ở cõi Ta Bà thì có khổ già yếu, còn ở Cực Lạc thì không có khổ già yếu. Kinh Vô Lượng Thọ nói: Chúng sanh vãng sanh về thế giới Cực Lạc, đều…

Xem chi tiết

Đức Phật Tịnh Độ
Tịnh Độ

Chỉ nương phật lực – Pháp sư Huệ Tịnh

Chúng sinh trong ba đường ác địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh đều được vãng sanh thế giới Cực Lạc, là hoàn toàn nương vào nguyện lực của Phật A Di Đà. Nếu muốn nương vào sức của bản thân chúng sanh thì những chúng sanh này không thể vãng sanh được. Dù chúng ta có trí năng, nhưng trí năng này…

Xem chi tiết

Vì mỗi ngày Niệm Phật là để vun trồng cái nhân cuối đời - Thích Nhuận Đức
Tịnh Độ

Vì mỗi ngày Niệm Phật là để vun trồng cái nhân cuối đời – Thích Nhuận Đức

Chúng ta đọc sách người xưa, chúng ta kiểm nghiệm căn tính mình, quí vị chú ý nè: “Có những người, người ta không thích niệm Phật thì người ta sẽ đọc sách của Hòa Thượng Tuyên Hóa thì người ta sẽ không bao giờ thấy được những đoạn văn về “niệm Phật tinh hoa”.” Mà người ta muốn đi tìm, những…

Xem chi tiết