Hoa sen - Cách tu tập quán từ bi
Thiền Tông, TT Thích Chân Quang

Cách tu tập quán từ bi

Một, bạn hãy hướng tâm đến bất cứ một chúng sinh nào, không có một chút liên quan gì với mình và tác ý khởi lên lòng yêu mến đối với chúng sinh đó. Trong lòng yêu mến hướng về chúng sinh đó, bạn không nghe lòng mình đòi hỏi nơi họ bất cứ sự đáp ứng nào, cũng không cần họ…

Xem chi tiết

Hướng Dẫn Thiền (Tt. Thích Chân Quang)
Thiền Tông, TT Thích Chân Quang

Hướng dẫn thiền (TT. Thích Chân Quang)

Mục tiêu tối thượng của thiền định trong đạo Phật là đạt đến Vô Ngã, giải thoát Niết Bàn. Đức Phật thành đạo quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác cũng bằng pháp môn Thiền Định. Thiền là phương pháp thực hành nhiếp tâm vào định, đưa tâm trí đến chỗ an tĩnh, sáng suốt, không xuất hiện ý nghĩ, không dấy…

Xem chi tiết

Lục Căn
Thiền sư Thích Thanh Từ, Thiền Tông

Khéo giữ sáu căn

Trong kinh A Hàm, có câu chuyện: Một hôm đức Phật vào rừng ngồi thiền. Sau khi xả thiền, Ngài nhìn chung quanh thấy có con rùa lớn bò qua. Một con rái cá thấy được định chụp ăn, nhưng mai con rùa cứng và trơn quá, nó chụp không được. Nó chờ con rùa ló đầu ra liền chụp. Con rùa…

Xem chi tiết

Chỉ thẳng tâm người, thấy tánh thành Phật - HT Hư Vân thiền sư
Thiền sư Thích Thanh Từ, Thiền Tông

Chỉ thẳng tâm người, thấy tánh thành Phật

Đức Đạt Ma sang Trung Hoa “Chỉ thẳng tâm người, thấy tánh thành Phật”. Chỉ bày rành rõ tất cả chúng sanh đều là Phật. Thẳng đó nhận được tự tánh thanh tịnh này, tùy thuận không nhiễm ô, trong hai mươi bốn giờ đi đứng ngồi nằm tâm không khởi vọng, ấy là hiện thân thành Phật; chẳng cần dụng tâm…

Xem chi tiết

Tâm Bồ Đề
HT Thích Thông Phương, Thiền Tông

Tu tâm là gì?

Có nhiều người thường nói tôi không cần tụng kinh niệm Phật…, chỉ “tu tâm” thôi! Vậy xin hỏi: Tu tâm là gì? Mới nghe nói tưởng như đơn giản, song đến lúc bị người hỏi nghiệm lại thì không biết đáp sao? Hóa ra, chỉ biết nói còn hiểu thì chưa thực hiểu. Cho nên, chúng ta cần phải suy gẫm…

Xem chi tiết

Con nguyện lòng tôn kính phật tuyệt đối - Phật Quang
Thiền Tông, TT Thích Chân Quang

Nhân quả của ý nghĩ: “con nguyện lòng tôn kính phật tuyệt đối”

Người nào siêng năng lạy Phật, lễ bái nghiêm trang, thường khởi lên lòng tôn kính tha thiết đối với các bậc Thánh, thì quả báo là đời sau sinh ra làm một bậc cao tăng thạc đức, xuất gia tu hành có thể đắc đạo, làm chỗ nương tựa cho vô số chúng sinh. Lạy Phật được nhân quả là hình…

Xem chi tiết

Tu trong cảnh bệnh hoạn - HT Thích Thanh Từ
Thiền sư Thích Thanh Từ, Thiền Tông

Tu trong cảnh bệnh hoạn

Bình thường người ta cho khi bệnh hoạn là chướng ngại tu hành, đây cũng là quan niệm sai lầm về việc tu. Nếu thấy tụng kinh, tọa thiền mới là tu, khi bệnh hoạn tụng kinh không nổi, tọa thiền không được, đó là chướng ngại tu. Song tu cốt ngăn ngừa phiền não, chiến thắng vọng tưởng, dù có tụng…

Xem chi tiết

Lòng từ bi tuyệt đối của Như Lai
Thiền Tông, TT Thích Chân Quang

Tất cả những gì chúng con có là của Phật

Nhờ có Đức Phật, chúng ta biết tu để điều chỉnh, sửa đổi lời nói, hành vi, ý nghĩ của mình. Nhờ có Đức Phật, chúng ta biết Phật Pháp, biết làm được nhiều công đức, biết làm người có giá trị, sống có ý nghĩa, có tư cách con người. Phật dạy đạo đức vô ngã, khiêm hạ; là Phật tử,…

Xem chi tiết

Đức Phật ngồi tòa sen
Thiền Tông, TT Thích Chân Quang

Những nghiệp nào được xem là hèn hạ, mất nhân phẩm?

Kẻ nào tạo những nghiệp bỉ ổi, thấp hèn, mất giá trị, mất nhân phẩm sẽ bị đọa làm thú, và ở thân thú vật này họ bị coi thường, khinh rẻ. + Đó là TÀ DÂM, LOẠN LUÂN, phá vỡ LUÂN THƯỜNG ĐẠO LÝ của xã hội loài người. DỤC VỌNG không biết kiềm chế, không có lý trí hướng dẫn,…

Xem chi tiết