Chú Đại Bi tiếng việt 21 biến
HT Tuyên Hóa, Lời dạy của đức phật, Quán Thế Âm Bồ Tát

Sự nhiệm mầu không thể nghĩ bàn của chú Đại Bi – Hòa Thượng Tuyên Hóa Khai Thị

Hôm nay bắt đầu vào thất Ðại Bi. Buổi tối sau lễ sái tịnh sẽ tụng Ðại Bi Thần Chú. Trong quá khứ, số chư Phật nói chú này nhiều bằng chín mươi chín ức số cát sông Hằng và Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát vì thương hết thảy mọi loài chúng sanh, nên phát tâm đại bi, cưỡi thuyền từ…

Xem chi tiết

Tu hạnh Quán Âm sau khi chết sanh về đâu?
Quán Thế Âm Bồ Tát

Tu hạnh Quán Âm sau khi chết sanh về đâu?

Hành giả tu hạnh Quán Âm, tất nhiên sẽ lấy nhân gian làm Phật sự. Phụng sự cõi này bằng các chương trình từ thiện xã hội, cứu tế người nghèo,v.v…. như 32 hoá thân của Bồ tát trong kinh Phổ Môn, nhằm tịnh độ hoá nhân gian. Theo triết lý tịnh độ, sau khi mất, người niệm Phật có thể đới…

Xem chi tiết

Tây Phương tiếp dẫn
Quán Thế Âm Bồ Tát

Nhĩ căn viên thông hay là pháp môn Quán Âm

Từ lực vô biên, thí tâm rộng lớn, Ngài Quán Thế Âm chẳng những cúng dường chư Phật mà còn bố thí khắp tất cả chúng sanh, cầu con thì đặng con, cầu vợ đặng vợ, cho đến cầu Đại Niết Bàn đặng Đại Niết Bàn. Đó là điều bất tư nghì thứ tư. (Theo kinh Thủ Lăng Nghiêm, bổ sung phẩm…

Xem chi tiết

niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát
Quán Thế Âm Bồ Tát

Yêu thương hơn, hạnh phúc hơn bằng phương pháp “Quán Từ Bi”

(Người hay nổi nóng, tâm sân hận nên thực hành theo pháp quán này). Lòng từ bi – yêu thương vô điều kiện không phải là một đặc thù chỉ có đạo Phật Mới có, đó là một đạo lý phổ quát, một lý tưởng chung cho toàn bộ sinh linh trong vũ trụ hướng đến. Bất cứ nơi đâu, bất cứ…

Xem chi tiết