Hòa Thượng , Thiền Sư Thích Thanh Từ
Thiền sư Thích Thanh Từ, Thiền Tông

Thiền đốn ngộ là gì? – Hòa Thượng, Thiền Sư Thích Thanh Từ

Thiền đốn ngộ là lối tu trực ngộ bản tâm, gọi là Kiến tánh khởi tu. Không có đề mục, không có phương pháp, không có sở chứng sở đắc, chỉ mê là chúng sanh, ngộ là Phật nên nói “Kiến tánh thành Phật”. Lối tu này không tu mà tu, không chứng mà chứng. Bởi vì khi hành giả trực nhận…

Xem chi tiết

A Mi Đà Phật tiếp dẫn người Vãng Sanh
Tịnh Độ

Làm người khó hơn vãng sanh – Pháp Sư Huệ Tịnh

Đời sau làm người, khó hơn lâm chung vãng sanh. Không sanh Tây Phương, tương lai chắc chắn sẽ đọa vào đường ác. Lợi ích mà vãng sanh đạt được to lớn hơn đắc đạo. Những câu này làm người kinh hãi, cũng làm người chấn động. Đời sau muốn làm người, càng khó hơn lâm chung vãng sanh về thế giới…

Xem chi tiết

Lợi ích của Chú Đại Bi
Quán Thế Âm Bồ Tát

Hiểu ý nghĩa Chú Đại Bi

1. Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da – con xin nương tựa, kính cẩn dâng tâm, thân, mạng vào chư Phật, quy y Tam Bảo khắp mười phương. 2. Nam mô a rị da – con xin nương tựa, kính cẩn dâng tâm, thân, mạng vào các bậc thánh giả, rời xa những ác pháp chưa thiện. 3.…

Xem chi tiết

TỊnh Độ - Phật A Di Đà
Tịnh Độ

Niệm Phật là chánh nhân vãng sanh Tịnh Độ – Pháp Sư Huệ Tịnh

Tông Tịnh Độ cũng gọi là “tông Niệm Phật” chứng tỏ niệm Phật chính là chánh nhân vãng sanh Tịnh độ. Có nhân như thế nào thì tự nhiên được quả như thế đó, không cần phải miễn cưỡng, cũng không cần phải làm thêm điều gì cả; nếu như cần phải cố gắng, tạo tác, thì đấy chẳng phải là tự…

Xem chi tiết

A MI Đà Phật - Niệm 1 câu Phật hiệu liền có 1 một hóa Phật từ miệng bay ra
Cố Đại lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, Tịnh Độ

Niệm 1 câu Phật hiệu liền có 1 một hóa Phật từ miệng bay ra

Thiếu Khương Đại sư, họ Châu, người Tiên Đô. Lúc bé, câm từ khi sanh. Năm bảy tuổi, ngài theo mẹ vào chùa Linh Sơn lễ Phật. Mẹ chỉ Phật mà hỏi đùa: “Con biết ai đó không?”. Ngài bỗng đáp rằng: “Thích Ca Mâu Ni Phật”. Biết là có duyên lành với Phật pháp, cha mẹ ngài bèn cho ngài xuất…

Xem chi tiết

Làm sao để biết chính mình niệm Phật đã đạt được công phu thành phiến hay chưa
Tịnh Độ

Niệm Phật là con đường hướng thượng – Pháp Sư Huệ Tịnh

Bất kể họ là thiện hay ác, thời gian niệm Phật dài hay ngắn, tất cả điều này đều không kể, chỉ cần họ nhất tâm niệm Phật, mãi đến lâm chung cũng không thay đổi, đây chính là “niệm niệm liên tục, hết mạng sống làm kì hạn”. Người giống như thế có thể chuyên nhất niệm Phật không thay đổi,…

Xem chi tiết

Đức Phật A Di Đà
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật, Tịnh Độ

Học Tịnh Độ thì tìm Phật A Di Đà, tìm người khác mà làm gì?

Chúng ta không tìm được thầy, thì tìm người xưa. Học Nho thì tìm Khổng Tử để học, giống như Mạnh Tử vậy, hiếu học là sẽ thành công. Học Phật đừng tìm ai khác, nên tìm Đức Thế Tôn. Học Tịnh Độ thì tìm Phật A Di Đà, tìm người khác mà làm gì? Kinh điển đều còn, chỉ cần siêng…

Xem chi tiết

Cảnh Tây Phương tiếp dẫn
Tịnh Độ

Xưng danh Niệm Phật

Pháp môn xưng danh Niệm Phật của tông Tịnh Độ là “dễ dàng và thù thắng’, đặc biệt giúp hạng “hạ phẩm hạ sanh” vãng sanh Cực Lạc. Trong tám vạn bốn nghìn pháp môn thì pháp môn dễ thực hành nhất mà công đức thù thắng nhất đó chính là pháp môn xưng danh Niệm Phật. “xưng danh Niệm Phật” hơn…

Xem chi tiết

Thiền Phái Trúc Lâm - Thiền sư Thích Thanh Từ
Thiền sư Thích Thanh Từ, Thiền Tông

Có lắm kẻ mạo xưng mình là Giáo chủ, là Quan Âm, là Phật mẫu, là Di Lặc

Thỉnh thoảng có vài duyên sự cần thiết, chúng tôi phải xuống núi. Mỗi lần về Sài Gòn, gặp nhiều pháp hữu, trong câu chuyện thăm hỏi, đầu tiên quý vị đặt câu hỏi nửa đùa nửa thật ấy, chúng tôi mỉm cười, nói: “Vì vô sở đắc, mà chứng cái gì”. Không khí trở thành nặng nề với vẻ không hài…

Xem chi tiết

Vãng sanh cực lạc
Tịnh Độ

Chúng ta là người khách của thế giới này

Người niệm Phật, cõi nước của họ mãi mãi ở Cực Lạc, không phải cõi này. Hi vọng của họ, ước mơ của họ, ánh sáng, tài sản của họ, tất cả trong tất cả của họ đều ở Tịnh Độ, không ở cõi này. Bởi vì nhận được ánh sáng chiếu soi của Tịnh Độ, còn ở đây họ cũng sống…

Xem chi tiết

Đức Phật A Di Đà
Tịnh Độ

Tất cả đều là phàm phu tán địa

Xưng niệm danh hiệu Phật A D Đà không phải là ở chỗ tâm chúng ta tán loạn hay không tán loạn, bởi đã là phàm phu thì đương nhiên ở trong tán địa. Nghĩa là “chúng sanh trong ba cõi”, cõi Dục, cõi Sắc và cõi Vô Sắc, chúng ta thuộc về cõi Dục, cõi Dục là tán địa; cõi Sắc…

Xem chi tiết

Các hạnh Vãng Sinh niệm Phật đệ nhất
Tịnh Độ

Chỉ biết niệm một câu Phật

Tôi học pháp môn Tịnh Độ, những pháp môn khác tôi đều không biết, chỉ biết niệm một câu Phật, câu Phật này niệm cũng không giỏi, có thể vẫn không có được sự tinh tấn như rất nhiều các vị lão Bồ Tát ngồi ở đây, nhưng cá nhân tôi rất hài lòng đối với pháp môn này, đối với câu…

Xem chi tiết