Pháp Sư Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Cần từ bỏ tâm phân biệt đố kỵ sân hận

Ngoài việc này ra, chướng ngại do con người làm ra thì quá nhiều. Chướng ngại của con người phần nhiều đều là xuất phát từ đố kỵ chướng ngại. Tâm đố kỵ không cần phải học, vốn có từ khi sanh ra. Bạn phải tin điều này. Bạn có thể kiểm chứng đối với đứa trẻ con chưa biết nói chuyện,…

Xem chi tiết

Sự Tích Địa Tạng Vương Bồ Tát Quang Mục cứu mẹ
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Phật dùng pháp môn Niệm Phật để dạy cô Bà La Môn

Lần trước giảng tới đoạn đức Phật dạy cô Bà La Môn dùng pháp môn Niệm Phật sẽ biết được mẹ mình sau khi chết thần hồn thác sanh vào cõi nào. Chúng ta biết Phật pháp Ðại Thừa, Tiểu Thừa, pháp môn vô lượng vô biên, môn nào cũng có thể thành Vô Thượng Ðạo. Tại sao Phật chẳng dạy cô…

Xem chi tiết

Tâm Bồ Đề kiên cố
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Điều kiện vãng sanh là phải “phát tâm Bồ Đề, nhất hướng chuyên niệm”

除菩提心,無能當彼 “Trừ Bồ Đề tâm, vô năng đương bỉ” (̀ ̂ ̂̀-đ̂̀, ℎ̂ ̀ ́ ℎ̂̉ ̛̛ ̛), chỉ có tâm Bồ Đề có thể tương ưng, ngoài tâm Bồ Đề ra đều không thể tương ưng. 故說此心為彼正因,是明隨事發心相也 “Cố thuyết thử tâm vi bỉ chánh nhân, thị minh tùy sự phát tâm tướng dã” (ℎ ̂ ́ ̂ ̀ ̀ ℎ́ℎ ℎ̂,…

Xem chi tiết

Đọc tụng Kinh phải rõ ràng phân minh
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Đọc tụng Kinh phải rõ ràng phân minh

“Thọ trì” là nói tự lợi, “đọc tụng” là tự lợi lợi tha. Đọc tụng là ôn cũ mà biết mới. Kinh này ngày ngày phải đọc. Mỗi ngày đọc một lần chính là tiếp nhận Thế Tôn Di Đà, tất cả chư Phật Như Lai đích thân giáo huấn. Phía trước đã nói qua với các vị, Kinh này đọc qua…

Xem chi tiết

Ôn dịch từ đâu mà ra? ô nhiễm từ đâu mà ra? từ ác nghiệp mà ra... - HT Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Tâm thái đời sống của chúng ta phải tùy duyên tự tại

Tùy ý chính là tùy duyên, chính là tùy duyên tự tại. Đó là nói thái độ đời sống của chúng ta, người hiện tại gọi là tâm thái. Tâm thái đời sống của chúng ta phải tùy duyên tự tại. Tùy duyên là đối với phan duyên mà nói. Thế nào gọi là phan duyên? Trong lòng của bạn có mong…

Xem chi tiết

Đường về cực lạc, Tịnh độ nhân gian
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Cái gì là cái thiện và cái ác thật sự?

Quả vui của nhân thiên tuy ở đời này có thể là thuận ích, không phải là đời khác. Đời khác nếu như không đạt được thuận ích, đó gọi là bất thiện. “Nên không gọi là thiện”. Đây là một tiêu chuẩn của thiện ác. Chúng ta ngay trong đời này có thể giúp đỡ chúng sanh được lợi ích, nhưng…

Xem chi tiết

In danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Buông xuống ý niệm bất thiện – không có cái thiện nào thù thắng bằng niệm A Di Đà Phật!

Phải buông xuống cái Thế Giới này, đừng nên bận tâm, đặc biệt là quyết định đừng nên có ý niệm không thiện. Có ý niệm không thiện, đem lại là quả báo của không thiện, phiền não và nghiệp chướng, còn mang lại thiên tai nhân họa để chúng ta tự chịu, lại còn làm người khác cũng chịu liên quan,…

Xem chi tiết

Nếu ý niệm tham sân si nặng - HT Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Nhất định phải buông bỏ những thành kiến của tự thân mới có thành tựu

Ngày nay học Phật nếu muốn thành tựu, nếu muốn có chút lợi lạc, nhất định phải buông bỏ những thành kiến của tự thân, phải thừa nhận những thành kiến của riêng mình là sai lầm, phải gấp gấp quay đầu, hối cải lỗi lầm, hướng về giác ngộ, y theo lời răn dạy của Chư Phật, Bồ Tát mà tu…

Xem chi tiết

Tiểu bổn vân bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc
Lời dạy của đức phật, Ngẫu Ích Ðại Sư, Tịnh Độ

Tiểu bổn vân, bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc

“Tiểu bổn vân, bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc”. Đây là điều kiện quan trọng để được vãng sanh thế giới Cực Lạc. “Bất khả dĩ thiểu thiện căn” tức là không thể có ít thiện căn, ít phước đức, ít nhân duyên, ba việc này. Thiện căn là gì? Phước đức là gì?…

Xem chi tiết

Cần hiểu đúng về Nhân quả nghiệp báo
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Người bây giờ không hiểu nhân quả

Người có phước báo lớn như các bậc đế vương ngày xưa, họ có thể hưởng phước được bao nhiêu năm? Hưởng được mấy trăm năm, quý vị nói phước họ tích lũy được sâu dày biết bao, con cháu mấy mươi đời cũng hưởng không hết phước. Người bây giờ không hiểu nhân quả, không xem những cuốn sách này, cho…

Xem chi tiết

Buddhism - Do đâu Phật giáo suy vi
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Quý vị học Phật, mình có phải là thiện nam tử, thiện nữ nhân chăng?

Ngày xưa các bậc tổ tông phân chữ thiện này thành bốn khoa, chính là bốn loại, là ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát đức, thiện tức là bốn loại này. Ta học Phật có thể thành Phật, có thể thành Bồ Tát, nền tảng vững chắc. Ta học đạo có thể thành thần, thành tiên. Bốn khoa mục này chính…

Xem chi tiết

Pháp sư Hải Khánh
Cư Sĩ Diệu Âm, Lời dạy của đức phật

Đây đều là nghiệp chướng của tôi, không thể trách người khác – Pháp sư Hải Khánh

Ngài nói “đây đều là nghiệp chướng của tôi, không thể trách người khác” người khác bắt nạt ngài, hủy báng ngài, trêu chọc ngài, ngài cảm ơn người khác giúp ngài tiêu nghiệp chướng. “Mùa đông năm 1987, Pháp sư Hải Khánh gặp trận bệnh nặng, có vị thầy vân du tứ phương đến qua đêm ở tự viện tự xưng…

Xem chi tiết