Tiếp dẫn Tây phương cực lạc
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Buông một chút, mỗi ngày buông một chút, mỗi năm buông một chút, không ngừng buông bỏ

Vĩnh viễn nhắc nhở bản thân: “Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng”. Quý vị tiếp xúc với bất cứ hiện tượng nào đều hoan hỷ, không đối lập với người, không kết ác duyên với người. Như Phật Bồ Tát vậy, thành tựu cho người điều tốt đẹp, không thành tựu cho người điều xấu ác. Đời này quý vị…

Xem chi tiết

Lưu ý khi Niệm Phật
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Khi công phu đắc lực thì sẽ thấy được A Di Đà Phật

Người niệm Phật khi công phu đắc lực thì từ trong định, hoặc khi nằm mộng sẽ thấy được A Di Đà Phật. Đến lúc lâm chung nếu thiện căn phước đức nhân duyên đều đã chín mùi, nhất định thấy Phật đích thân đến đón về Cực Lạc. Bồ Tát Đại Thế Chí trong Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật…

Xem chi tiết

Người niệm Phật không nên lừa gạt mình nữa!
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Người niệm Phật không nên lừa gạt mình nữa!

Hiện nay chúng ta chưa giác ngộ, chưa giác ngộ thì chúng ta không thể rời Phật, không thể rời pháp, pháp tức là kinh luận. Trong kinh dạy cho chúng ta làm thì chúng ta hết lòng mà làm, trong kinh dạy cho chúng ta không nên làm thì chúng ta nhất định không làm, đây gọi là “y giáo phụng…

Xem chi tiết

Ý nghĩa của việc niệm Nam mô A Di Đà Phật
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Cần săn sóc kĩ lưỡng thiện tâm, cần phải vun bồi gốc thiện thật tốt

Những con ma tiếng tốt, lợi dưỡng, ngũ dục, lục trần, khi tiếp xúc với nó bao nhiêu người tu hành đã phải thân bại danh liệt. Ngày xưa rất nhiều người tu hành, suốt đời ở thâm sơn cùng cốc, không xuất hiện, không tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Nguyên nhân gì? Sợ mình không thể chịu được những…

Xem chi tiết

Vợ chồng đến với nhau
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Đại đạo triệu đoan hồ phu phụ

Vấn đề thế xuất thế gian rất là phức tạp. Làm thế nào có thể giải quyết được những vấn đề phức tạp này? Chỉ có một phương pháp là giáo học. Giáo học nhất định phải hiểu được khế cơ khế lý, lý cơ song hợp thì mới có thể nhận được hiệu quả của giáo học. Thế xuất thế gian…

Xem chi tiết

Cộng nghiệp
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Vận mạng cá nhân là chính mình tạo tác

Vận mạng đương nhiên là có, do nghiệp đời trước đã tạo mà cảm ra được quả báo. Nếu như trong đời này không có đại thiện đại ác, thì đại khái vận mạng của cả đời đích thực là như định số đang lưu chuyển, thông thường người ta gọi là định mạng luận, ngạn ngữ gọi là “nhất sanh giai…

Xem chi tiết

Vãng sanh cực lạc
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Miệng niệm danh hiệu Phật

Ở trước có nói với quý vị, chỉ có nguyện này mới có thể phổ độ tất cả chúng sanh có duyên trong biến pháp giới hư không giới. Chúng sanh thêm vào nhân duyên, có nhân duyên là sao? Là họ có thể tin, có thể phát nguyện và chịu niệm Phật, như vậy là có duyên. Chỉ cần niệm mười…

Xem chi tiết

Địa Tạng Bồ Tát Thánh Đức Đại Quan - Hoằng Nhất Đại Sư
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Bạn khuyên người ta làm nhưng tại sao bạn không làm, vậy thì làm sao người ta tin được

Chư vị phải biết đây là để nói rõ những người tạo tội nghiệp đọa địa ngục nhiều như vậy nên Ðịa Tạng Bồ Tát mới phân thân, phân ra nhiều thân như vậy, [từ việc này] bạn mới biết có bao nhiêu địa ngục! Thế gian này có bao nhiêu người tạo tội nghiệp địa ngục! Ý tứ chính là ở…

Xem chi tiết

Tinh thần hiếu đạo trong Kinh Địa Tạng
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Thời Bà La Môn nữ tầm lễ Phật dĩ tức quy kỳ xá, dĩ ức mẫu cố

Thời Bà La Môn nữ tầm lễ Phật dĩ tức quy kỳ xá, dĩ ức mẫu cố. (Lúc đó Thánh Nữ Bà La Môn lễ Phật xong liền trở về nhà. Vì nhớ mẹ.) Câu này quan trọng. Tại sao có thể y giáo phụng hành? Tại sao có thể “ngồi ngay ngắn niệm”, ngồi ngay ngắn tức là dùng tâm chân…

Xem chi tiết

Tịnh Độ
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Dùng phương pháp chánh đáng làm giàu thì giàu lại thêm giàu

Di Đà Yếu Giải có chép rằng: “Đức Phật dùng đại nguyện để làm nhân cho chúng sanh nhiều thiện căn, dùng đại hạnh để làm duyên cho chúng sanh nhiều phước đức. Khiến người tín, nguyện, trì danh, mỗi niệm, mỗi niệm thành tựu công đức như thế. Nhưng những điều đó đã thành tựu, chứ chẳng phải ngày nay hay…

Xem chi tiết

Hãy sống trong thế giới biết ơn - HT Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật, Tịnh Độ

Khai thị Niệm Phật của Pháp Sư Tịnh Không

1. Học Phật thì phải dùng cái tâm bình thường để học, phải gìn giữ sự bình thường. Nói thật ra, tựa đề kinh Vô Lượng Thọ đã nêu ra rất hay: “thanh tịnh, bình đẳng”. Trong tâm khởi niệm là cuộn sóng, là chẳng thanh tịnh, là bất bình đẳng. Kẻ ấy có vọng niệm, một niệm là một nhiễm ô,…

Xem chi tiết