PS Tịnh Không - Bội phục từ nội tâm
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Tùy hỷ là gì? tán dương thiện tâm, thiện hạnh của người khác, thì công đức của mình có lớn như họ không?

Cổ nhân nói: “Quân tử vui mà làm quân tử, tiểu nhân oan uổng vẫn phải làm tiểu nhân”. Tiểu nhân hằng ngày luôn tật đố, chướng ngại, vu oan, nhưng có phá hoại được người khác hay không? Không, chỉ tổn đức của mình, tổn phước của mình, cái tổn hại này lớn lắm. Cho nên Phật thường nói với chúng…

Xem chi tiết

A Di Đà Phật
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Ý niệm cuối cùng là một câu Phật hiệu thì nhất định sẽ vãng sanh

Cho nên đạo tràng thời xưa tốt lắm, tốt ở chỗ huân tập lâu dài. Mỗi ngày đều giảng kinh, thời gian giảng kinh dài. Hiện nay chúng ta giảng kinh mỗi ngày hai giờ, so với người xưa là đã giảm bớt. Nếu y theo tiêu chuẩn của đức Phật, trong kinh Nhân Vương nói “hai thời giảng kinh” đây là…

Xem chi tiết

Tây Phương Cực Lạc - A Di Đà Phật
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Tu hành, nghe pháp không ít, tại sao chẳng thể Vãng Sanh

Có người tu hành nghe Pháp không ít, tại vì sao cũng không thể vãng sanh? Nói cho các vị biết, nếu ngày nay chúng ta bỏ qua “hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm không giết hại, tu mười nghiệp thiện” thì tu pháp môn gì cũng không thể thành tựu ngay trong đời này. Vì sao? Vì…

Xem chi tiết

Tượng Đức Phật trong đêm
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Tức tự tánh bổn lai thị Phật vi Bổn. Vô minh sở phú, kim phương phá Hoặc chứng trí vi Thỉ dã

Tức tự tánh bổn lai thị Phật vi Bổn. Vô minh sở phú, kim phương phá Hoặc chứng trí vi Thỉ dã. (Tự tánh vốn sẵn là Phật, đó là Bổn; bị vô minh che lấp, nay mới phá Hoặc, chứng trí, đó là Thỉ). Thật sự nói đến ý nghĩa của Bổn và Thỉ, thì Bổn là nói đến tự tánh,…

Xem chi tiết

Địa Tạng Bồ Tát
HT Tuyên Hóa, Lời dạy của đức phật

Người nào phát nguyện học theo gương Bồ Tát Địa Tạng thì bản thân người đó chính là phân thân của Bồ Tát Địa Tạng

Bấy giờ, các phân thân của Bồ Tát Ðịa Tạng ở các thế giới hợp lại thành một hình. Bồ Tát Ðịa Tạng từ một thân mà phân thành nhiều thân, rồi từ nhiều thân lại hợp thành một thân. Bởi từ một thân mà có thể biến thành nhiều thân, cho nên “một” thân cũng chính là “nhiều” thân; nhiều thân…

Xem chi tiết

A Di Đà Phật
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Nhất định phải giúp chúng ta phá mê khai ngộ

Trọng yếu nhất trong Phật pháp, chúng ta phải ghi nhớ, là phá mê khai ngộ. Hội Sớ nói đến chỗ này, phá mê khai ngộ! Không thể giúp chúng ta phá mê khai ngộ, sẽ chẳng phải là biện tài giỏi, nhất định phải giúp chúng ta phá mê khai ngộ. Mỗi ngày đều có một chút tiểu ngộ, ngày hôm…

Xem chi tiết

Tranh Đức Phật
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Hoạ phước không cửa, do con người tự chuốc lấy

Thế gian này có tai nạn hay không? Khẳng định là có. Tai nạn phát sanh như thế nào? Trong kinh, đức Phật đã dạy, do tâm hạnh bất thiện của cư dân ở nơi ấy chiêu cảm, như Thái Thượng Cảm Ứng Thiên đã nói: “Họa, phước chẳng có cửa, chỉ do con người tự chuốc lấy”. Chiêu phước như thế…

Xem chi tiết

Bồ Tát Di Lặc
Cố Đại lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, Lời dạy của đức phật

Di Lặc Bồ Tát dạy Thiện Tài Đồng Tử Bồ Đề Tâm

Di Lặc Bồ Tát quán sát tất cả chúng hội nơi đạo tràng, chỉ dạy Thiện Tài rằng: Nầy đại chúng! Các Ngài thấy đồng tử nầy hiện đương hỏi tôi về công đức của Bồ Tát hạnh đây chăng? Ðồng Tử nầy dũng mãnh tinh tấn, chí nguyện không tạp, thâm tâm kiên cố hằng chẳng thối chuyển, đủ những hy…

Xem chi tiết

Sát nghiệp gây trở ngại lớn nhất cho sự vãng sanh Tây Phương - Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Nghiệp có nghĩa là gì?

Nghiệp có nghĩa là gì? Cổ đại đức đã đưa ra một định nghĩa, “tạo tác” gọi là nghiệp. Tạo tác thông thường chia làm ba loại lớn. Tất cả chúng sanh chúng ta, mỗi ngày tạo tác ra thì không cách nào tính đếm. Nếu như nói tạo tác trong một đời của chúng ta, lại thêm vào tạo tác của…

Xem chi tiết

Tâm trụ nơi danh hiệu A Di Đà Phật
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Có câu nói rất đúng “ngẩng đầu ba thước có thần linh”

Hoặc tại chư tỷ đây là cõi quỷ, những cơ quan làm việc trong cõi ngạ quỷ, biện luận trong những pháp đình đó, có người nói họ tạo bao nhiêu tội nghiệp, họ chẳng nhìn nhận nên phải ở đó biện luận. Người thế gian có khi quên mất những tội nghiệp mà mình đã tạo, có khi cố ý không…

Xem chi tiết