A Di Đà Phật
HT Tuyên Hóa, Lời dạy của đức phật

Hòa thượng Tuyên Hóa khai thị Phật Thất A Di Đà

Ở cõi Ta Bà, ai cũng thích sướng, ghét khổ. Chúng sanh ở địa ngục thì thích khổ, ghét sướng. Ngạ quỷ thì thích sân giận, ghét từ bi. Loài súc sanh thì vì thích ngu si, ghét trí huệ, nên mới đọa làm súc sanh. Tuy con người thích vui sướng, ghét khổ não, song lại không biết làm sao để…

Xem chi tiết

Đức Phật A Di Đà
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Chúng ta niệm Phật nhằm cầu việc gì?

Chúng ta niệm Phật nhằm cầu việc gì? hôm nay chúng ta sẽ đọc lời dạy của Ấn Quang Đại Sư để giải quyết vấn đề này Có một vị đồng tu niệm Phật suốt bốn ngày bốn đêm chẳng ngủ, niệm suốt ngày lẫn đêm. Sau đó, người ta hỏi vì sao có thể tinh tấn như vậy? Người đó nói:…

Xem chi tiết

Đức Phật A Mi Đà tiếp dẫn
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Chân tướng sự thật là gì?

Nếu bạn thực sự hiểu được đạo lý, hiểu được chân tướng sự thật, chân tướng sự thật là gì? Hết thảy chúng sanh đều là cha mẹ, gia quyến họ hàng đời quá khứ. Chúng ta có đời quá khứ, quá khứ vô lượng kiếp,cha mẹ, gia quyến họ hàng trong vô lượng kiếp không biết là bao nhiêu, hiện nay…

Xem chi tiết

Theo Quán Kinh Sớ, thì người nghịch ác mà được vãng sinh, là do khi lâm chung, kẻ ấy chí tâm niệm Phật, nên tội chướng được tiêu trừ.
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Người đời thường bảo: “con người khi hơi thở chấm dứt là chết, chết là hết là đoạn diệt đó là lẽ tự nhiên”

Người đời tuy có kiến thức sâu rộng nhưng đối với việc lớn lâm chung thì hoàn toàn không biết. Họ thường bảo: “Con người khi hơi thở chấm dứt là chết, chết là hết là đoạn diệt đó là lẽ tự nhiên”. Họ chỉ lo làm cách nào để tang ma to lớn, mọi người khen ngợi mà chẳng quan tâm…

Xem chi tiết

Ấn Quang Đại Sư - Đại Thế Chí Bồ Tát tái lai
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Tổ sư Ấn Quang khai thị – thi kệ toát yếu về giới sát sanh

Muốn tránh thiên tai, nhân họa, nên trừ nghiệp sát Nên phóng sanh để rèn luyện tâm từ Tập ăn chay khiến sát khí tiêu trừ Trao qua đổi lại, vật người, người vật. Nhân và quả như hình với bóng Ác nghiệp hại thân mình, con cháu bị hại lây Cha mẹ thương con trọn vẹn là đây Dùng đạo lớn…

Xem chi tiết

Nhờ xây cầu yểu mạng thành thọ mạng không con sanh được con
Cư Sĩ Bành Tế Thanh, Lời dạy của đức phật

Chính mình định vận mạng của mình

Vận mạng ai định cho bạn vậy? Chính mình định. Nghề nghiệp của chính mình trong đời quá khứ là nhân, ngay đời này chính là quả báo. Quả báo này gọi là mãn nghiệp. Có hai loại nghiệp lực. Một loại dẫn dắt bạn đi đầu thai gọi là dẫn nghiệp. Tình hình ở ngay trong đời sống này, giàu sang…

Xem chi tiết

Địa Tạng Bồ Tát
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Địa ngục của tội tà dâm – Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện giảng ký

“Thứ bảy là địa ngục Thiết Sàng (Giường Sắt), cái giường này cũng bị lửa đốt, người thọ hình phạt nằm trên giường, giống như hiện nay chúng ta nói thiêu trên bổng sắt, còn nghiêm trọng hơn thiêu bổng sắt rất nhiều. Thiêu trên bổng sắt còn thiêu chưa đỏ, còn giường này thì thiêu đến đỏ rực. Trong kinh Phật…

Xem chi tiết

Đức Phật và qủy thần
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Quỷ còn yêu cầu nghe giảng kinh

Nếu mọi người không phát tâm nghe giảng Kinh, e rằng ngay đến quỷ cũng không bằng. Vì sao? vì ngay đến quỷ họ còn yêu cầu nghe giảng kinh. Chúng ta hy vọng Tịnh Tông, hy vọng chánh pháp có thể lợi ích chúng sanh toàn thế giới. Chúng ta phải bắt đầu làm từ đâu? Chính từ Niệm Phật đường…

Xem chi tiết

A Mi Đà Phật - Tâm lượng lớn thì phước báo lớn; chịu thiệt là phước, bị lừa là trí huệ!
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Tâm lượng lớn thì phước báo lớn; chịu thiệt là phước, bị lừa là trí huệ!

Quý vị có tâm lớn, quý vị có nguyện lớn, Chư Phật, Bồ Tát thành tựu cho quí vị, gia trì quý vị. Nếu tâm địa quý vị hẹp hòi, chỉ lo cho bản thân không quan tâm đến người khác, không tậm tâm tận lực giúp đỡ người khác, cúng dường đồ vật cho người, chọn thứ xấu hơn để cúng…

Xem chi tiết

Tổ Ấn Quang Đại Sư
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Người niệm Phật ai nấy phải tận hết bổn phận của chính mình, chẳng trái nghịch luân lý thế gian

Hơn nữa, người niệm Phật ai nấy phải tận hết bổn phận của chính mình, chẳng trái nghịch luân lý thế gian, như thường nói là “giữ vẹn luân thường, tận hết bổn phận, ngăn cấm điều tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành”. Nếu bất hiếu với cha mẹ, chẳng dạy dỗ con cái…

Xem chi tiết

Mười phương chư Phật thương nhớ chúng sanh
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Không nhận ra chân tâm của mình, học pháp cũng không lợi ích gì

Buông bỏ liền thành Phật, tất cả chướng ngại đều không còn, thông thường chúng ta gọi là nghiệp chướng. Nghiệp chướng là gì? Là chấp trước, là phân biệt, là vọng tưởng. “Tịnh vân”, tịnh vân tức là Ngũ Tổ nói với ngài Huệ Năng. “Bất thức bổn tâm, học pháp vô ích”. Quý vị không nhận ra chân tâm của…

Xem chi tiết

Chánh pháp tuyệt đối tương ứng với lợi ích chân thật - HT Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Chân thật dụng công là ở sự quán sát lỗi lầm của chính

Khởi tâm động niệm, ở chỗ này mà quán sát. Biết được ý niệm của mình sai rồi thì phải thống thiết sám hối. Chân thành khẩn thiết sám hối thì lỗi lầm này mới có thể cải đổi. Vì sao vậy? Tập khí quá sâu, chúng sanh tham tài, tham sắc, tham danh, tham lợi, huân tập từ vô thỉ kiếp…

Xem chi tiết