Ấn Quang Đại Sư khai thị
Đức Phật

Ấn Quang Đại Sư là Hóa Thân Đại Thế Chí Bồ Tát

Ấn Quang Đại sư tức tổ thứ 13 của Tịnh Độ. Người là bậc long tượng trong thế kỷ này. Về Giáo thì thông cả Tam tạng, về Luật thì giới hạnh sáng rỡ, về Thiền thì thấu triệt tâm tông, về Tịnh thì tự hành hóa tha. Đúng là bậc Thiện tri thức của mọi người, đáng là đấng Đại đạo…

Xem chi tiết

Tượng Đức Phật
Đức Phật

Hóa độ nhóm vương tử ham chơi

Đứng trước chiếc cốc lá xinh xắn do các vị tỳ-khưu dày công dựng lợp, đức Phật đưa mắt nhìn quanh. Suốt bốn tháng an cư mùa mưa ở đây, với rừng cây này, với những chú nai này, con đường kinh hành này đã trở nên thân thuộc. Sa-môn sống đời không cửa, không nhà, nếu ở lâu dưới một gốc…

Xem chi tiết

Địa Tạng Vương Bồ Tát
Đức Phật

Sự tích Đức Địa Tạng Bồ Tát

Đức Địa Tạng là một vị đã chứng bậc Đẳng Giác trải đến vô lượng A Tăng Kỳ kiếp rồi. Ngài có lời đại nguyện rằng: Nếu Ngài chưa độ hết chúng sanh, thì Ngài không chứng quả Bồ Đề, và nếu sự thọ khổ trong địa ngục hãy còn, thì Ngài thề không chịu thành Phật. Do cái bổn nguyện ấy, nên Ngài phân thân nhiều phen, đặng độ thoát hằng hà sa số chúng sanh đương tội khổ, trải đã không…

Xem chi tiết

Hiếu hạnh vẹn tròn của ngài Xá Lợi Phất vĩ đại
Đức Phật, TT Thích Chân Quang

Hiếu hạnh vẹn tròn của ngài Xá Lợi Phất vĩ đại

Khi dừng lời, Tôn giả quỳ xuống ôm chân Đức Bổn Sư thật lâu. Rồi Ngài chắp tay khải sám: – Bạch Thế Tôn, trong đời sống vừa qua hoặc trong vô lượng kiếp trước, nếu con có làm gì không vừa ý Thế Tôn, xin Người tha thứ cho con. – Này Xá Lợi Phất, không một lời nói hay hành…

Xem chi tiết

Cuộc đời Đức Phật là những điều thiêng liêng, kỳ diệu
Đức Phật, TT Thích Chân Quang

Cuộc đời Đức Phật là những điều thiêng liêng, kỳ diệu

Suốt hơn 2.500 năm tồn tại và phát triển, đạo Phật đã trở thành một trong những tôn giáo lớn của nhân loại. Tổ chức khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) công nhận ngày Đức Phật đản sinh là biểu tượng về văn hóa và tôn giáo thế giới. Đây là điều minh chứng những thông…

Xem chi tiết

Tôn giả A Nan (Ananda) và Đức Phật
Đức Phật, TT Thích Chân Quang

Lòng trung thành tuyệt đối dâng lên đức ân sư của tôn giả A Nan

Kinh xưa còn ghi, lần đó Đề Bà Đạt Đa (Devadatta) cho voi Nalagiri hung dữ uống rượu say rồi thả vào đoạn đường mà Đức Phật đang khất thực. Con voi ấy là một chiến binh khát máu của vua A Xà Thế (Ajatashatru), đã từng phá tan nhiều trận địa, làng mạc và giết vô số người. (Đức Phật với…

Xem chi tiết

Tôn giả Đại Ca Chiên Diên (Maha Kaccayana) – đệ nhất hùng biện
Đức Phật, TT Thích Chân Quang

Tôn giả Đại Ca Chiên Diên (Maha Kaccayana) – đệ nhất hùng biện

Hùng biện chính là khả năng diễn thuyết đạo lý một cách mạnh mẽ, sâu sắc làm lay động tâm hồn người khác. Trên bước đường hoằng dương Chánh Pháp đi khắp mọi chốn nghìn nơi, người đệ tử Phật sẽ phải đương đầu với rất nhiều gian nan, thử thách. Một trong những chướng ngại lớn nhất chính là sự cố…

Xem chi tiết

An Nan Vấn Phật
Đức Phật, Lời dạy của đức phật

Kẻ ngu mù tối không thấu hiểu nguyên nhân của quả báo

Kẻ ngu mù tối không thấu hiểu nguyên nhân của quả báo do hành vi đời trước tạo nghiệp nhân, dẫn tới báo ứng nghiệp quả, chính là nguyên nhân từ trước đưa đến ngày nay. Rõ ràng như vậy mà không thấy biết, lại nói do phụng thờ Phật pháp nên phải suy thoái tiêu hao; không những không biết chính…

Xem chi tiết

Phật đản sinh
Đức Phật

Phật đản sinh – Nguồn gốc & ý nghĩa 7 bước chân của Đức Phật

Nguồn gốc & ý nghĩa 7 bước chân của Đức Phật khi sinh ra được nâng đỡ bởi 7 hoa sen. – Lễ Phật đản hay Phật đản sinh là ngày Đức Phật chào đời tại vườn Lâm Tỳ Ni, tiếng Pali gọi là Vesak, tiếng Phạn là Vaisakha (nhằm ngày 15 tháng tư âm lịch, năm 624 Trước Công Nguyên), một…

Xem chi tiết

Đức Phật
Đức Phật

150 danh hiệu của chư Phật hiện tại ở phương dưới

Đức Phật bảo: “Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào nghe được các danh hiệu của chư Phật này, rồi chí tâm thọ trì, thắp hương, và lễ kính, thì ở mọi nơi sanh ra, họ sẽ đắc Phổ Quang Chánh Định. Lúc gần mạng chung, người ấy sẽ tự nhiên thấy được trăm ngàn ức nayuta chư Phật…

Xem chi tiết

Thiện Đạo đại sư
Đức Phật, Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Đại Sư Thiện Đạo là hóa thân của Phật A Di Đà

Tông Tịnh Độ Tổ thứ 13 – Ấn Quang Đại Sư tán thán rằng: “Đại Sư Thiện Đạo, là hóa thân của Phật A Di Đà, có đại thần thông, có đại trí tuệ. Ngài đã nói “Chuyên tu niệm Phật, cái gọi là thân nghiệp chuyên lễ, khẩu nghiệp chuyên xưng, ý nghiệp chuyên niệm, là một định án ngàn năm…

Xem chi tiết